Ochrana území

Legislativní ochrana území

Ochranný status

Národní

Ochranný status - kategorie "Národní park" dle nařízení vlády ČRč. 163/1991 Sb. a zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. Bližší ochranné podmínky území řeší zonace území NP (3 zóny - stupně ochrany):

I. zóna - přísná přírodní, zahrnuje nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy - pralesovité zbytky lesů, mokřady a vrchovištní rašeliny. Území I. zóny je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem.

II. zóna - řízená přírodní, zahrnuje zbývající převážnou část lesních a ostatních ekosystémů s různým stupněm skladby a stavu porostů od původních, změněných až po silně poškozené a geneticky nevhodné. Cílem veškeré činnosti je udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů (cestou usměrňování a rekonstrukce) přirozeným společenstvům.

III. zóna - okrajová, zahrnuje území člověkem značně pozměněná a střediska soustředěné zástavby. Cílem je udržet a podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku.Foto - okolí Boubína

Zonace území NP je považována za nutný prostředek k obnovení ekologické stability krajiny.

Ochranné pásmo NP: nevyhlášeno přímo, jeho úlohu plní území CHKO Šumava.

Významná mezinárodní zastřešení

- statut "Biosférické rezervace". Od r. 1990 je Šumava zapsána do seznamu UNESCO v Paříži zhruba v hranicích zahrnujících území bývalé CHKO Šumava (s odchylkami v oblasti Lipenska a Sušicka) včetně centrální části Národního parku Šumava .

- "Šumavská rašeliniště" jako nejtypičtější fenomén ochrany šumavské přírody zařazena od r. 1990 do seznamu tzv. Ramsarské konvence o ochraně mokřadů mezinárodního významu.

- "Šumava" zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN) do "Červené knihy ekosystémů".

- "Ekologický stavební kámen Evropy" č. 15 Bavorský les - Šumava, podpořen bilaterální ochranou území:

  • NP dle mezinárodních kritérií IUCN (kategorie II - národní parky), NP Bavorský les od r. 1970, NP Šumava od r. 1991
  • biosférická rezervace dle seznamu UNESCO, BR Bavorský les od r. 1981, BR Šumava od r. 1990
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout