External projects

Responsible researcher: Research institute: Name:
Category: Co-researcher: Completion:
Search results...
Order No. Responsible researcher Research institute Significant task Category Other members of the research team Completion
2008/0010 Soejono,
Žáček,
Babůrek
Česká geologická služba Základní geologické mapování NP a CHKO Šumava - list 32-124 Volary Geologie Kryštof Verner, Jiří Krupička, Daniel Nývlt, Patricie Týcová, Jiří Burda, Jakub Trubač, Jiří Žák, Zdeňka Petáková 31.12.2012
2008/0019 Ilja Vyskot Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů - projekt VaV- SP/2d3/56/07 Lesnictví Jiří Schneider, Petr Kupec, Martin Klimánek, Tomáš Mikita, Kateřina Rebrošová, 1 technický pracovník 31.12.2011
2008/0018 Jaroslav Hruška Český svaz ochránců přírody, základní organizace 26/02 Praktická ochrana sokola stěhovavého (Falco peregrinus) na Šumavě" Zoologie David Melichar, 2 spoluřešitelé 31.12.2011
2008/0017 Jan Dušek DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích Hydrobiologie,
hydrologie
Petr Dvořák, Petr Hartvich 31.12.2008
2008/0013 Petr Lepší Floristický průzkum rodu Alchemilla v jižních Čechách Botanika vyšší Martin Lepší 31.10.2010
2008/0009 Jan Wild Botanický ústav AV ČR Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model Lesnictví Zdeňka Konopová, Karel Boublík, Miroslav Svoboda, Jitka Zenáhlíková, Radek Bače, Pavel Janda, 4 studenti 31.12.2010
2008/0014 Filip Oulehle Česká geologická služba Dynamika ekologicky významných prvků v povrchových vodách NP Šumava po orkánu Kyrill Hydrobiologie,
hydrologie
Jakub Hruška, Oldřich Myška 30.11.2010
2008/0015 Miroslav Tesař Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. projekt MŽP ČR – SP/1a6/151/07 - Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejích dopadů; projekt GA ČR 205/08/1174 – Hydrologické toky v systému půda-rostlina-atmosféra; projekt Programu na podporu cíleného výzkumu a vývoje 1QS200420562 – Měření množství usazených srážek a odhad mokré depozice polutantů Hydrobiologie,
hydrologie
Miloslav Šír, Jiří Polívka, Jiří Bednařík, Stanislav Princ, David Pěsta, Miroslav jr. Tesař, Miroslav Kubeš, Evžen Lampa 31.12.2011
2008/0011 Jaroslav Hlaváč Monitoring východoalpského plže Macrogastra badia (Mollusca, Pulmonata, Clausiliidae) v NP Šumava Zoologie 30.10.2009
2008/0008 Jaroslava Pertoldová Česká geologická služba Základní geologické mapování, list 32-144 Smrčina Geologie Vladimír Žáček, Jiří Babůrek, Kryštof Verner, Jiří Krupička, Daniel Nývlt, Patricie Týcová, Jiří Burda, Jakub Trubač, Jiří Žák, Zdeňka Petáková 31.12.2011
2008/0016 Otakar Szaffner IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů CzechTerra - Adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny (pracovní segment 3 - Rozvoj dynamické observační sítě poskytující informace o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny) Lesnictví Miroslav Michalec, Petr Litschmann, Pavel Málek, Otakar Szaffner 31.08.2008
2008/0006 Jan Sychra Výzkum vodních bezobratlých NP Šumava na vybraných mokřadních lokalitách Hydrobiologie,
hydrologie
Jindřiška Bojková, Vít Syrovátka, Michal Straka, Karla Petřivalská 31.10.2008
2008/0007 Jiří Sedlák Miligal, s.r.o. Letecké geofyzikální mapování jihovýchodní části Šumavy Komplexní monitoring Stanislav Zabadal, Ivan Gnojek, Ján Gajdošík, Václav Perník, Ladislav Stejskal, Štefan Koprda 31.12.2008
2008/0005 Hartvich,
Mentlík,
Vočadlová
ÚSMH AV ČR, UK v Praze, ZČU v Plzni Reconstruction of the development of the geosystems in the Sumava Mts. in the late glacial and Holocene (with the particular aim at the formerly glaciated and other currently most active areas Geologie Marek Křížek, Zbyněk Engel, Jiří Zvelebil, Václav Treml, Miloš Briestenský, Jozef Minár, Lenka Lisá, Eva Břízová, technický pracovník 30.06.2011
2008/0004 Jana Jersáková Výzkum mykorhizních symbiontů a optimálního managementu ohroženého druhu Pseudorchis albida Botanika vyšší Tamara Malinová, Zuzana Štípková 30.06.2012
2008/0003 Jana Jersáková "Je rozšíření orchidejí určeno jejich mykorhizními asociacemi?Ekologické důsledky závislosti na mykorhizních houbách" Botanika vyšší Tamara Malinová, Milan Kotilínek, Gabriela Říhová 30.06.2012
2008/0002 Josef Rusek Biologické centrum AV ČR, v.v.i. VaV SP/2d2/58/07 Dynamika vývoje půdní fauny a dynamika humusu v sukcesi ke klimaxovým smrčinám a bučinám Šumavy Zoologie-entomologie Karel Tajovský, Josef Starý, Kristýna Jínová, Jitka Farská, Josef Jerhot, Ludmila Subrtová, Ludmila Nosková, 2 techničtí pracovníci 31.12.2011
2008/0012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita, Zemědělská fak., České Budějovice Vliv turistiky na výskyt vybraných druhů živočichů na Šumavě Posouzení biodiverzity rostlin v okolí naučných stezek NP a CHKO Šumava Komplexní monitoring Martina Batovcová, Ludmila Matoušová 30.06.2009
2007/0024 Zuzana Urbanová Vliv revitalizace vodního režimu na ekologii odvodněných rašelinišť Hydrobiologie,
hydrologie
Tomáš Picek 31.12.2010
2007/0025 Petr Baldrian Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Půdní procesy a mikrobní společenstva se vztahem k cyklům C a N v průběhu regenerace horského smrkového lesa po kůrovcové kalamitě Komplexní monitoring 31.12.2010
Number of displayed records : 672         displayed records 1 do 20
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
.... Next »