Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
2 395-410 ZEMEK F.: & HEŘMAN M.:
Landscape pattern changes in the Šumava Region- a GIS approach
Změny krajinného rázu v Pošumaví - hodnocenípomocí GIS
PDF abstract
2 385-394 BARTOŠ M.:, KUŠOVÁ D. & TĚŠITEL J.:
Integrated endogenous regional developmentconcept and the role of Šumava National Park
Integrovaný koncept endogenního regionálníhorozvoje a úloha Národního parku Šumava
PDF abstract
2 377-384 BEDNAŘÍK J.: & STANĚK J.:
Meteorologická stanice Churáňov
Meteorological station Churáňov
PDF abstract
2 359-376 PFAFFL F. A.:,
Zur Glazialmorphologie des Hohen VorderenBayerischen Waldes
Příspěvek ke glaciální morfologii vysokýchpoloh Předního Bavorského lesa
PDF abstract
2 359-358 KROUPOVÁ V.:, KLIMEŠ F. & ŠACHOVÁ E.:
The significance of cattle in the balance ofminerals in the agroecosystem of Bohemian Forest
Význam skotu pro rovnováhu stavu minerálníchlátek v agroekosystému Šumavy
PDF abstract
2 327-358 ZATLOUKAL V.:
Historické a současné příčiny kůrovcovékalamity v Národním parku Šumava
Historical and current factors of the barkbeetle calamity in the Šumava National Park
PDF abstract
2 295-326 KUČERA M.:
Analýza ptačích společenstev v části NP a CHKOŠumava
Analysis of bird communities in a portion ofthe Šumava National Park and Protected LandscapeArea (SW-Bohemia)
PDF abstract
2 277-294 BUFKA L.: & KLOUBEC B.:
The bird communities of the abandonedsecondary grassland areas in the Šumava Mts.
Společenstva ptáků na neobhospodařovanýchplochách sekundárního bezlesí na Šumavě
PDF abstract
2 267-276 ČIHAŘ M.: & ŠVÁTORA M.:
Ichtyofauna vybraných částí toků v povodíVydry, Křemelné a Otavy (Národní park a CHKOŠumava)
Ichthyofauna in selected parts of the Vydra,Křemelná and Otava river basins (Šumava NationalPark and Protected Landscape Area)
PDF abstract
2 259-266 DVOŘÁK L.:
Některé aspekty zimování motýlů(Lepidoptera) v podzemních prostorách voblasti Šumavy
Some aspects of hibernation of butterflies andmoths (Lepidoptera) in the undergroundsheltersin Bohemian Forest
PDF abstract
2 239-258 BARTÁK M.:
Diptera of the Bavarian Forest
Diptera Bavorského lesa
PDF abstract
2 233-238 KUBÍK Š.:
Chloropidae (Diptera) českéstrany Šumavy
Chloropidae (Diptera) in theŠumava Mts. (Czech side)
PDF abstract
2 221-232 HLAVÁČ J.:
Měkkýši (Mollusca) hradní zříceninyPajrek u Nýrska a jeho okolí (Šumava)
Molluscs (Mollusca) of the castle ruinPajrek near Nýrsko and its surroundings (ŠumavaMts.)
PDF abstract
2 211-220 LOŽEK V.:
Šumava a Blanský les - srovnání na základěmalakofauny
Šumava and Blanský les - a comparison based onmalacofauna
PDF abstract
2 199-210 RŮŽIČKOVÁ J.:
Společenstvo vodního hmyzu v šumavských tocíchs různým stupněm acidifikace
Water insect community in streams of BohemianForest with different stages of acidification
PDF abstract
2 175-198 KOPÁČEK J., HEJZLAR J.:
Water chemistry of surface tributaries to theacidified mountain lakes in Bohemian Forest
Chemismus povrchových přítoků okyselenýchšumavských jezer
PDF abstract
2 155-174 HEJZLAR J., KOPÁČEK J. & al.
Limnological study of Plešné Lake in 1994 -1995
Limnologická studie Plešného jezera v letech1994 - 1995
PDF abstract
2 141-154 VESELÝ J.:
Changes in vegetation of the Černé Lake areainferred from pollen analysis of lake sediment:period between 3400 BC and 1600 AD
Změny vegetace v širším okolí Černého jezera vobdobí mezi 3400 př.n.l. a 1600 n.l.
PDF abstract
2 117-140 MÁNEK J.:
Vegetace a chemismus tekoucích vod horníhoPootaví jako indikátory antropogenního zatížení
Vegetation and chemism of running waters inthe upper part of the Otava catchment asindicators of antropogenic impact
PDF abstract
2 105-116 JENÍK J., SOUKUPOVÁ L. & VÁŇA J.:
Vegetation diversity in the backwall of ArberGreat Lake corrie, Bohemian Forest
Vegetační rozmanitost v karové stěně VelkéhoJavorského jezera na Šumavě
PDF abstract
Number of displayed records : 28
displayed records 1 do 20        
1| 2
>