Table of content

Author/Name: Field:
Number:
Search results...
Number Volume Pages Authors Name PDF/abstract
1 289-298 PRICE M.:
UNESCOs Man and the Biosphere (MAB) programmein the mountains of Central and EasternEurope:past experiences and future possibilities
Program UNESCO Člověk a biosféra v horáchstřední a východníEvropy: získané zkušenosti adalší možnosti
PDF abstract
1 285-288 ROUDNÁ M., PRCHALOVÁ M.:
Biological Diversity and a Project on itsConservation in the Šumava National Park
Biodiversita a projekt na její ochranu vNárodním parku Šumava
PDF abstract
1 281-284 ZEMEK F., HEŘMAN M.:
Remote sensing and GIS in the Šumava regionresearch and management
Dálkový průzkum a geografické informačnísystémy ve výzkumu a hospodaření na Šumavě
PDF abstract
1 271-280 ČIHAŘ M.:
Rekreačně-turistická exploatace centrálníčásti Národního parku Šumava
Exploitation of recreational potential incentral section of Šumava National Park
PDF abstract
1 257-270 NOVOTNÁ M.:
Hodnocení zemědělského využívání krajiny vregionu Pošumaví
Land use assessment in the piedmont of theŠumava Mountains
PDF abstract
1 249-256 KROUPOVÁ V., KLIMEŠ F., KRÁL M.:
Models of cattle breeding in Šumava NationalPark
Modelové chovy skotu v Národním parku Šumava
PDF abstract
1 243-248 PRACH K., ŠTECH M, BENEŠ J.:
Druhotné bezlesí - opomíjená složkabiodiversity Šumavy
Secondary grasslands - a neglected componentof biodiversity in the Šumava Mts.
PDF abstract
1 237-242 BENEŠ J.:
The synantropic landscape history of theŠumava Mountains (Czech side)
Historie synantropní krajiny na české straněŠumavy
PDF abstract
1 231-236 LÖFFLMANN H.:
Wald und Waldwirtschaft im NaturparkBayerischer Wald
Lesy a lesní hospodářství Přírodního parkuBavorský les
PDF abstract
1 227-230 HLADILIN V.:
Péče o lesní ekosystémy Národního parku Šumava
Management of forest ecosystems in ŠumavaNational Park
PDF abstract
1 221-226 MAU H.:
Ottervorkommen in Bayern und Schutzkonzept fErdiesen Bestand
Výskyt vydry v Bavorsku a koncepce ochranyjejího početního stavu
PDF abstract
1 209-220 KLAUS S.:
Hazel Grouse in the Šumava (Bohemian Forest):Results of a 24-year-long study
Jeřábek lesní na Šumavě: výsledky 24-letéhostudia
PDF abstract
1 203-208 SLAVÍK O., MATLAS D., BLAŽKOVÁ S.:
Sezónní preference mikrohabitatu mihuleLampetra planeri a společenstva říčních ryb
Seasonal preferences in microhabitats ofLampetra planeri and river fish communities
PDF abstract
1 197-202 PAVLÍČKO A:
Rozšíření perleťovce mokřadního(Proclossiana eunomia) na Šumavě a jehovztah k hospodaření v krajině
Distribution of Proclossiana eunomia inBohemian Forest and its response to landscapemanagement
PDF abstract
1 195-196 KŮRKA A.:
Remarks on the peatbog spider fauna in theŠumava Mts. (Araneida)
Poznámky k pavoučí fauně rašelinišť na Šumavě(Araneida)
PDF abstract
1 187-194 RŮŽIČKA V.:
Spiders in stony debris in South Bohemianmountains
Pavouci v kamenných sutích jihočeských pohoří
PDF abstract
1 179-186 SOLDÁN T., PAPÁČEK M., NOVÁK K. & ZELENÝ J.:
The Šumava Mountains: an unique biocentre ofaquatic insects (Ephemeroptera,Odonata, Plecoptera,Megaloptera, Trichoptera andHeteroptera - Nepomorpha
Šumava:jedinečné biocentrum vodního hmyzu(Ephemeroptera, Odonata,Plecoptera, Megaloptera,Trichoptera a Heteroptera -Nepomorpha)
PDF abstract
1 175-178 PFLEGER V.:
Malakologický výzkum šumavských pralesů
Malacological research of Šumava primevalforests
PDF abstract
1 169-174 ZAHRÁDKOVÁ H.:
Microflora of streams in the Šumava Mountains
Mikroflóra toků na Šumavě
PDF abstract
1 165-168 RŮŽIČKOVÁ J. & BENEŠOVÁ L.:
Benthic macroinvertebrates as indicators ofbiological integrity in lotic freshwaterecosystems of large-scale protected areas in theCzech Republic: preliminary results
Bezobratlí benthosu jako indikátory biologickéintegrity lotických sladkovodních ekosystémů vevelkoploąných chráněných územích České republiky
PDF abstract
Number of displayed records : 37
displayed records 1 do 20        
1| 2
>