Klidová území NPŠ

Klidová území NPŠ - Otázky a odpovědi

  • 27.02.2019

Návrh klidových území zvětšuje území s omezeným vstupem nebo jej zmenšuje?

Oproti rozsahu dosavadních 1. zón ochrany přírody před dobou účinnosti novely zákona o ochraně přírody se plocha s omezeným vstupem zvětšuje. Toto však není optimální stav z hlediska chráněných druhů a ekosystémů. Původní rozsah území s omezeným vstupem byl 23 % území rozlohy národního parku. Oproti tomu je dnes přeložený návrh zhruba o 700 ha menší než původní rozloha území s omezeným vstupem.

Klidová území jsou stejná území, jako přírodní zóny, kde se nezasahuje?

Ne, klidová území byla vylišena převážně v bezzásahových územích. Malá část z nich je i v území, kde se počítá s určitým managementem. Ten však může být časově omezený v určité část roku, kdy z hlediska ochrany druhu proti rušení již není významným. Typickým příkladem jsou tokaniště tetřívka obecného. Pro dlouhodobé přežití tohoto druhu je potřeba zajistit klidový režim především v době rozmnožování a vyvádění mláďat. Proto mají tyto plochy sezónní charakter a v rámci ostatních částí roku není potřeba návštěvnost regulovat.

Co znamená časové omezení klidových území?

Časové omezení klidových území znamená, že je v tomto území návštěvnost usměrňována na vyznačené trasy pouze po určitou část roku. Mimo toto období je pak toto území volně přístupné i mimo vyznačené stezky. Typickým takovým příkladem je území Stožecké skály, kde byla návštěvnost omezena celoročně po značených trasách. Nově bude mimo citlivé období toto území přístupné i mimo značené trasy.

Populace tetřeva přece vzrůstá, tak proč jsou nutná taková omezení pro turisty?

ZPatzelt tetrev Populace tetřeva hlušce na Šumavě je stále na dolní hranici přežití. Poslední monitoring prokázal, že za posledních 5 let nedošlo k zásadnímu snížení počtu jedinců. To však neznamená, že by tetřev hlušec nebyl citlivý na rušení návštěvníky. Naopak poslední výzkum stresových hormonů v trusu prokázal, jak citliví tito ptáci na nadměrnou návštěvnost na Šumavě jsou. Návštěvnost Šumavy má stále vzrůstající tendenci. Tendence návštěvnosti je do značné míry kumulována v prostoru i v čase. Proto je potřeba návštěvnost v národním parku usměrňovat.

Jak může turista rušit tetřeva nebo tetřívka?

Opakovaná vyrušení tetřevovitých druhů ptáků mohou mít fatální vliv na přežití. Jedná se zejména o zimní a jarní měsíce, které jsou pro tyto druhy poměrně velkých ptáků extrémně energeticky náročná. Jejich potrava je zásadně energeticky chudá na živiny, podmínky pro přežití velmi náročné. Zároveň v tomto období probíhá rozmnožování. Pokud dojde rušením na tokaništích k omezení reprodukce jedinců, může dojít ke ztrátě celé jedné generace jedinců.

Zruší nový návrh klidových území nějaké turistické trasy?

Předložený návrh na vyhrazení turistických cest a tras nepočítá se zrušením žádné dosavadní trasy. Navíc s novým návrhem klidových území se zároveň zvyšuje podíl proznačených nebo vyhrazených cest. V současné době prochází klidovými územími 58 km turistických cest. Díky novému návrhu se jejich podíl zvyšuje na více než 90 km, přičemž velká část navýšení je tvořena sladěním přístupnosti hraničního chodníku s režimem zavedeným v Národním parku Bavorský les.

Ovlivní klidová území přípravy běžeckých stop?

V jednom případě, na trase Kvilda - Horská Kvilda, jednáme o možnosti prostorového posunutí vedení trasy lyžařské stopy tak, aby se vyhýbala tokaništi tetřívka. V druhém případě, na trase jezero Laka - Horní Ždánidla, což je trasa v délce 3 km, nebude možné strojově upravovat lyžařskou trasu z důvodu rušení tetřeva hlušce. Poslední případ je úsek Dolní silnice - Dolní Cazov, kde navrhujeme možnost upravovat lyžařskou trasu do 1.3 a to kvůli ochraně tetřívka obecného. Ostatních lyžařských tras se navržená klidová území nedotknou.

Počítá návrh klidových území s vyznačením trasy Březník - Modrý sloup Luzenským údolím?

Ano počítá. Právě navýšení plochy klidového území fakticky o zhruba 6,5 procenta, by mělo být tím zásadním kompenzačním opatřením, které je nutné k zpřístupnění této trasy.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout