Zonace Národního parku Šumava

 

Zonace Národního parku Šumava je jedním ze zásadních dokumentů, podle kterého se bude na 68 342 ha území národního parku postupovat v rámci managementu.

Zonace je nedílnou součástí národního parku a doprovází jej už od jeho vyhlášení. Změněna byla dosud jen jednou. Až do novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114, tedy do roku 2017, byly zóny spíše nástrojem regulace návštěvnosti, než způsobem, jakým se o zóny má příslušný hospodář starat. V 1. zónách byl zákonem vysloven plošný zákaz vstupu, bylo možné jimi procházet jen po vyznačených stezkách.

klidovky Na novou zonaci národních parků již například nejsou navázány omezení regulující pohyb na území NP a tedy nová zonace se pohybu osob (tj. též pohybu návštěvníků) v daném území netýká a neupravuje jej. Návštěvnost území národních parků bude regulována tzv. klidovými územími, jejichž podobu Správa aktuálně připravuje. Zonaci po předjednání v radách národních parků a po vypořádání mezirezortních připomínkových řízení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou a dle zákona o ochraně přírody a krajiny bude platná minimálně po dobu 15 let.


 

A jaký je návrh nové zonace?

Území národních parků se člení podle cílů ochrany a stavu ekosystémů na 4 zóny ochrany přírody, a to: 

 a) zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů

 

b) zóna přírodě blízká se vymezí na plochách, kde převažují člověkem částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům,

 

c) zóna soustředěné péče o přírodu se vymezí na plochách, kde převažují člověkem významně pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů,

 

d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem.


mapka nova zonace

 

    Legenda k mapě na geoportalu:

 

   barva ZELENÁ - zóna přírodní

   barva MODRÁ - zóna přírodě blízká

   barva ŽLUTÁ - zóna soustředěné péče o přírodu

   barva ČERVENÁ - zóna kulturní krajiny

S návrhem nové zonace se můžete seznámit také v mapách na adrese:
https://geoportal.npsumava.cz/mapa/zonace-navrh-2019/ 

Popis segmentů jednotlivých zón


Správa NP Šumava navrhuje zónu přírodní na 27% rozlohy národního parku. Na takové rozloze už dnes takto člověkem přímo neovlivňované procesy probíhají.

Zóna přírodě blízká představuje také 27% území národního parku. V této zóně jsou převážně lesní ekosystémy, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou být v relativně krátkém časovém horizontu převedeny do režimu zóny přírodní. Jsou částečně pozměněné, nebo jsou pozměněné více, ale přírodní procesy v nich už hrají hlavní roli a my jejich projevy jen mírně korigujeme, případně činíme opatření proti riziku velkoplošného rozpadu.

Zóna soustředěné péče se vymezuje na 45% plochy národního parku. Jsou v ní zahrnuty ty lesní nebo zemědělské pozemky, ve kterých se v následujících desetiletích bude aktivně zasahovat. Správa NP Šumava se zde bude soustředit hlavně na aktivní péči v ochraně přírody, s cílem zachování jedinečných nebo chráněných či ohrožených druhů a, evropsky významných biotopů a druhů.

Významnou, i když rozsahem nejmenší částí národního parku, je zóna kulturní krajiny. Ta představuje hlavně všechna sídla, která vytvářejí prostorově propojitelný celek. Kopíruje zastavěná území a zastavitelné plochy zahrnuté do už schválených územních plánů a zaujímá 642 ha národního parku. Zde se mají možnost obce rozvíjet dle platných územních plánů. To je hlavní prostor pro rozvoj obcí a má zvláštní režim.

Změna zonace bude možná nejdříve až za horizontem 15 let. Na tuto dobu je zákonem stanoveno moratorium na změnu zonace. Překlopení území zóny přírodně blízké jako celku do zóny přírodní nebude ale „povinné". Kolik z tohoto území se opravdu stane zónou přírodní, rozhodnou odborníci, Rada NP a MŽP v nově projednávaném návrhu zonace, zřejmě někdy po roce 2034.


 

Pokud máte jakýkoli dotaz k problematice zonace, návrh nebo komentář, můžete nám je poslat na e-mail: zonace@npsumava.cz

Každý dotaz či návrh bude zpracováván a to do 15. března 2019.

 

Tiskovou zprávu k tématu ze dne 22.1.2019 najdete ZDE.

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout