Zonace Národního parku Šumava

 

Zonace Národního parku Šumava je jedním ze zásadních dokumentů, podle kterého se bude na 68 460 ha území národního parku postupovat v rámci managementu.

Správa Národního parku Šumava představila pracovní návrh nové zonace 22. ledna 2019 a do 15. března byla možnost vznést připomínku k tomuto návrhu. Připomínek nakonec dorazilo 236, z nichž většinu Správa NP Šumava vypořádala kladně a zapracovala do návrhu. I díky tomu se původní návrh zonace změnil.

Jak?

Například zóna kulturní krajiny je větší o zhruba 300 hektarů a tvoří tak 1,2 procenta z celé plochy národního parku. Změnily se také rozlohy ostatních zón.

Zóna soustředěné péče zaujímá 46,6 procent, zóna přírodě blízká 24,6 procent a zóna přírodní zaujímá 27,7 procent území Národního parku Šumava.

S mapou upravené zonace se můžete seznámit na našem mapovém serveru: https://cz-np-sumava.tmapserver.cz/mapa/zonace-05042019

mapka nova zonace

 

Legenda k mapě na geoportalu:

   barva ZELENÁ - zóna přírodní

   barva MODRÁ - zóna přírodě blízká

   barva ŽLUTÁ - zóna soustředěné péče o přírodu

   barva ČERVENÁ - zóna kulturní krajiny

 

 

 

Co bude následovat?

Po jednání v Radě národního parku 5. dubna předáme usnesení Rady, návrh zonace společně s obdrženými připomínkami na Ministerstvo životního prostředí, které začne návrh projednávat a následně vyhlásí zonaci vyhláškou.

lista-2.jpg

Zonace je nedílnou součástí národního parku a doprovází jej už od jeho vyhlášení. Změněna byla dosud jen jednou. Až do novely zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114, tedy do roku 2017, byly zóny spíše nástrojem regulace návštěvnosti, než způsobem, jakým se o zóny má příslušný hospodář starat. V 1. zónách byl zákonem vysloven plošný zákaz vstupu, bylo možné jimi procházet jen po vyznačených stezkách.

klidovky Na novou zonaci národních parků již například nejsou navázány omezení regulující pohyb na území NP a tedy nová zonace se pohybu osob (tj. též pohybu návštěvníků) v daném území netýká a neupravuje jej. Návštěvnost území národních parků bude regulována tzv. klidovými územími, jejichž podobu Správa aktuálně připravuje. Zonaci po předjednání v radách národních parků a po vypořádání mezirezortních připomínkových řízení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou a dle zákona o ochraně přírody a krajiny bude platná minimálně po dobu 15 let.


 

A jaký je návrh nové zonace?

Území národních parků se člení podle cílů ochrany a stavu ekosystémů na 4 zóny ochrany přírody, a to: 

 a) zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů

 

b) zóna přírodě blízká se vymezí na plochách, kde převažují člověkem částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům,

 

c) zóna soustředěné péče o přírodu se vymezí na plochách, kde převažují člověkem významně pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů,

 

d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem.


 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout