Dílčí plochy

Management území - členění pro účely ochrany přírody - dílčí plochy

Na základě odlišnosti způsobu péče o ekosystémy jsou na území NP Šumava vymezeny takzvané dílčí plochy. S rozdělením území NP Šumava na dílčí plochy úzce souvisí také vymezení a definice území ponechaného samovolnému vývoji.

Dílčí plochy „A" a „B"

Vymezují v NP Šumava prostorově i managementově území ponechané samovolnému vývoji. Jsou vymezeny za účelem naplnění prvků ekosystémové ochrany v NPŠ a v návaznosti na sousední Národní park Bavorský les. Dílčí plochou „A" je označeno území ponechané samovolnému vývoji bez přímých zásahů proti vlivu zvěře. Vyskytuje se při hranici s Národním parkem Bavorský les. Dílčí plochou „B" je označeno území ponechané samovolnému vývoji s přímými zásahy proti vlivu zvěře. Lokalizace a rozloha dílčí plochy B odráží potřebu ekosystémové ochrany v NPŠ s přihlédnutím k místním specifikům (např. rozloha a tvar území NPŠ, způsob regulace početnosti zvěře, aktivní management území v minulosti). K zetlení je ponecháváno 100 % veškeré hmoty (včetně hmoty asanované v minulosti a poražených nebezpečných stromů podél cest).

Dílčí plocha"C"

Zahrnuje soubor ploch s potřebou vysokého stupně ochrany, které však z důvodu územní strategie, návaznosti na managementová opatření realizovaná v nedávné minulosti nebo rizika ohrožení majetku cizích vlastníků (uvnitř i vně ČR), nelze bezprostředně zařadit do území ponechaného samovolnému vývoji.

Dílčí plochy „D1", „D2", „D3"

Zahrnují území, kde se, vzhledem ke stavu lesních ekosystémů a územní strategii, předpokládá aplikace rekonstrukčního managementu, který zahrnuje zejména úpravu prostorové struktury, druhové skladby lesních porostů a jejich stabilizaci. Členění na plochy D1-3 zohledňuje rozdílné časové rámce uplatňování rekonstrukčního managementu, který využívá prvky přírodě blízkého lesního hospodaření, proto se způsoby péče mezi plochami D1-3 významně neliší.

Dílčí plocha"E"

Zahrnuje nelesní plochy, které lze udržovat šetrným zemědělským hospodařením, vždy však v intenzitě odpovídající podmínkám NP a stanovištním poměrům.

Dílčí plocha"F"

Zahrnuje nelesní plochy, které lze udržovat pouze speciálními managementy cílenými na ochranu významných a ohrožených druhů a společenstev.

Dílčí plocha"G"

Zahrnuje zastavěná a zastavitelná území obcí.

 

 dilci-plochy-m

 

  

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout