Monitoring rašelinišť

Dosavadní výsledky monitoringu

Při sledování odvodněných rašelinišť byly zjištěny zřetelné změny ve vodním režimu. Hladina podzemní vody je na odvodněných rašeliništích udržována na nižší úrovni a vykazuje větší kolísání bezprostředně reagující na množství dopadajících srážek.

 

Rozdíly v úrovni hladiny podzemní vody na nenarušených a odvodněných lokalitách mohou být přitom jen několik málo desítek centimetrů. Charakteristickým rysem odvodněných lokalit jsou ovšem hlubší a déletrvající poklesy hladiny podzemní vody, které jsou kritickým momentem pro nastartování degradačních změn a následný vývoj ekosystému.

Analýzou dat z období před a po provedení revitalizace odvodněných rašelinišť byly získány cenné údaje o reakci rašeliništních ekosystémů na provedená opatření. Na středně odvodněném rašeliništi došlo po revitalizaci k poměrně rychlému zvýšení hladiny podzemní vody, která se stabilizovala blízko povrchu. Změny abiotických parametrů prostředí po revitalizaci přitom mohou být na různých typech rašelinišť odlišné. Hydrologická odpověď byla například nejvýraznější v porostech rašelinných a podmáčených smrčin.

Jedním z cílů projektu bylo také vyhodnotit možné změny po revitalizaci odvodněných rašelinišť ve vztahu ke kvalitě povrchových vod. Sledování chemického složení podzemní i povrchové vody ukázalo mírné zvýšení v koncentraci fosfátů, DOC, hliníkových iontů a železa po revitalizaci. Nejvýraznější hydrochemická reakce byla zaznamenána rovněž v porostech rašelinných a podmáčených smrčin, vrchoviště jsou z pohledu chemismu vody naopak poměrně inertní. Obecně lze říci, že reakce minerotrofních zejména lesních rašelinišť na prováděná revitalizační opatření byla výraznější než u vrchovišť. Změny v chemickém složení vody jsou však jen dočasné a po několika letech odeznívají. Bezprostřední reakce ekosystému na prováděná opatření a dlouhodobá odpověď jsou tak pravděpodobně odlišné.

Bufková I., Stibal F. & Mikulášková E., 2010: Restoration of drained mires in the Šumava National Park, Czech Republic. - In: Eiseltová M. (ed.), Restoration of lakes, streams, floodplains, and bogs in Europe: principles and case studies, 331-354, Springer Verlag.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout