Monitoring rašelinišť

Metoda monitoringu

Celkem je v současné době sledováno 12 rašelinišť v rámci detailního monitoringu. U dalších tří lokalit je sledována pouze hladina podzemní vody (zjednodušený monitoring).

 

Lokalizaci všech sledovaných rašelinišť ukazuje Obr. 2.

Monitoring je nastaven tak, že zahrnuje všech pět základních typů rašelinišť vyskytujících se na Šumavě:

1. horská vrchoviště,

2. údolní vrchoviště,

3. rašelinné smrčiny,

4. přechodová rašeliniště

5. luční rašeliniště.

S ohledem na stanovené cíle monitoringu jsou pro uvedené typy rašelinišť zařazeny varianty kontrolní a odvodněná/příp. revitalizovaná.

Na některých odvodněných rašeliništích (Schachtenfilz, Nad Rybárnou, Křemelná I a Křemelná II) byla během období monitoringu provedena revitalizační opatření, které byly načasovány tak, aby jim předcházelo minimálně tříleté období sběru dat.

Celkem je na sledovaných rašeliništích instalováno 128 sond pro měření hladiny podzemní vody. V těsné blízkosti každé sondy jsou založeny trvalé plochy 1x1m pro sledování vegetace (Obr.5). Sondy a trvalé plochy jsou na sledovaných lokalitách rozmístěny takovým způsobem, aby postihly hlavní typy rašeliništní vegetace a také s ohledem na provedené odvodnění.

Z abiotických parametrů prostředí jsou na sledovaných lokalitách monitorovány: hladina podzemní vody, chemismus podzemní vody (pH, konduktivita, DOC, SO4, NO3, NH4, PO4, Ca, Mg, Al a celkové Fe), chemismus vody na odtoku z odvodněných povodí (pH, konduktivita, DOC, SO4, NO3, NH4, PO4, Ca, Mg, Al a celkové Fe), množství dopadajících srážek, mikroklimatické poměry (teplota a vlhkost vzduchu, teplota a vlhkost půdy), odtokové poměry na výstupu z povodí

Vegetace na trvalých plochách 1x1m je zaznamenávána standardním způsobem pomocí fytocenologických snímků (1x1m) s pokryvností druhů udávanou v procentech.
 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout