Monitoring druhů

Monitoring druhů je založen na dlouhodobém sledování početností populací jednotlivých druhů, jejich skupin či společenstev druhů, resp. sledování jejich trendů.

Dlouhodobé sledování početnosti se provádí běžnými standardizovanými metodami s periodickým opakováním po dlouhý časový úsek, tj. 10 a více let.

Kromě monitoringu se na populacích jednotlivých druhů provádějí i dílčí výzkumy, většinou za pomocí složitějších technologií, které jsou většinou finančně nákladné a časově omezené. Tyto výzkumu jsou většinou vázány na grantové či jiné dotační prostředky.

Monitoring zajišťuje Správa NP vlastními pracovníky nebo spolupracuje s externími výzkumnými týmy z univerzit či vědeckých pracovišť.

Na území NP Šumava se monitorují zejména vzácné a významné druhy z hlediska národní či evropské legislativy. Zejména se jedná o druhy, jež jsou předměty ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava .

Jednak jsou to vzácné druhy velkých savců, jako je rys ostrovid, jehož populace je na Šumavě sledována od 90. let 20. století, včetně sofistikovaných metod jako je telemetrický výzkum nebo v současné době probíhající fotomonitoring.

Dalšími dlouhodobě sledovanými druhy savců jsou netopýři, kdy sčítání jejich letních a zimních kolonií probíhá více jak 20 let. Z evropsky významných druhů to je hlavně vrápenec malý a netopýr velký.

V současné době probíhá monitoring populace vydry říční. V souvislosti s růstem populace bobra evropského v posledních 10 letech, se provádí pravidelný monitoring tohoto druhu a spolupracuje na dalších dílčích výzkumech s externími výzkumníky.

Z bezobratlích se dlouhodobě sleduje stav populace ohrožené perlorodky říční a nově i terestrického brouka, střevlíka Menétriesova , který je svým výskytem vázán na rašeliniště.

Šumava je významná svými populacemi vzácných druhů ptáků, zejména lesních kurů z čeledi tetřevovitých - tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka lesního. Monitoring jejich populací probíhá periodicky již 20 let. Kromě sčítání dospělých jedinců v době toku jsou v současnosti využívány i moderní genetické metody výzkumu.

Mimo lesních kurů se dlouhodobě sledují i ostatní druhy ptáků, jež jsou předměty ochrany Ptačí oblasti Šumava, jako jsou některé druhy sov - kulíšek nejmenší, sýc rousný, šplhavců - datlík tříprstý, datel černý či populace čápa černého a chřástala polního .

Důležité jsou ale i ostatní zvláště chráněné druhy ptáků. Monitoring populace vzácného dravce, sokola stěhovavého, se v NP Šumava pravidelně provádí od začátku 90. let minulého století.

V roce 2010 byl ukončen patnáctiletý projekt na znovuobnovení populace vzácného druhu sovy, puštíka bělavého, který se na Šumavě dříve vyskytoval.V současné době se na Šumavě vyskytuje malá, ale životaschopná populace. Ptáci jsou významnou bioindikační skupinou, která dobře ukazuje změny prostředí. V souvislosti s rozpadem horských smrčin, zejména po orkánu Kyrill, se sledují změny ptačího společenstva na modelových plochách.

 

Monitoring vydry říční (Lutra lutra) v oblasti NP a CHKO Šumava

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout