Biomonitoring lesů

Na území NP Šumava probíhá souvislý monitoring lesů v rámci inventarizačního projektu Biomonitoring lesních ekosystémů NPŠ ponechaných samovolnému vývoji.

Tento projekt běží od roku 2008. Jedná se o monitoring prováděný v území ponechaném samovolnému vývoji. Měření probíhá na výzkumných plochách inventarizační sítě, která pokrývá celé zájmové území. Středy ploch byly vybrány znáhodněným systematickým výběrem.

Cílem biomonitoračního šetření je zjištění současného stavu lesních ekosystémů ponechaných samovolnému vývoji a vytvořit kvalitní informační základnu pro sledování budoucího vývoje těchto území. Trvalá síť biomonitoračních ploch umožnuje opakování měření v budoucích letech a zároveň slouží i k jiným výzkumným projektům. Na základě těchto získaných informací bude možné navrhovat různá managementová opatření v lesích s intenzivním hospodařením.

Šetření probíhá na kruhových plochách o velikosti 500 m2. Data jsou sbírána technologií Field-Map. Na každé ploše jsou zaznamenávány charakteristiky plochy, lokalizace a charakteristiky stromů, souší, pahýlů, pařezů a ležícího mrtvého dřeva, charakteristiky obnovy a fytocenologický snímek.

Obr. Příklad monitorační plochy změřené metodikou Biomonitoringu.
Obr. Přehledová mapka s plochami změřenými v letech 2009 - 2014.

Do roku 2015 bylo doposud založeno a změřeno 750 ploch. Jedním z hlavních výsledků biomonitoringu je početnost a charakter přirozené obnovy v lesích. V druhovém složení obnovy dominuje smrk ztepilý (79 %), dále je zastoupen buk lesní (10 %) a jeřáb ptačí (4 %). Dosavadní výsledky o početnosti obnovy ukazují, že na 93 % ploch byla hustota obnovy vyšší než 100 ks.ha-1, na 84 % ploch byla vyšší než 500 ks.ha-1.

Také mrtvé dřevo je velmi důležitý element lesních ekosystémů; naše výsledky říkají, třebaže pokrývá pouze malou část celkové plochy (pouze cca. 5% plochy), velká část obnovy se vyskytuje právě na tomto substrátu. Nejčastější, typem poškození obnovy je okus ať už terminálu či bočních výhonů. Nejvíce jsou poškozovány jedinci jeřábu ptačího, klenu a vrb (u všech těchto dřevin je poškozeno více než 50 % obnovy).

 

Výsledky šetření z nejstaršího bezzásahového území v NP Šumava

Roku 1995 bylo na území UP Modrava vyhlášeno první souvislé území ponechané samovolnému vývoji. Převážná část tohoto území byla v 90. letech zasažena kůrovcovou gradací a došlo k úplnému odumření horního stromového patra. Vyvstala otázka, jsou-li tyto porosty schopny samovolně regenerovat. Z výsledků projektu biomonitoringu vyplývá, že se na daném území vyskytuje průměrné množství 3015 ks jedinců obnovy na ha (medián 1720 ks/ha, sm.odchylka 3971). Tyto vysoké počty přirozené obnovy bezpečně zajišťují obnovu těchto horských smrčin.

Biomonitoring přináší detailní informace o stavu a vývoji v území ponechaném samovolnému vývoji. Hodnota získaných informací je z hlediska poznávání dějů v současné době velmi vysoká a do budoucna, s počtem opakovaných měření, se bude dále zvyšovat. Data jsou získávána kontinuálně a ve vlastní režii Správy NP Šumava.
Výsledky z dílčích ploch byly publikovány ve vědeckých časopisech. Dále byly některé dílčí výsledky prezentovány na několika konferencích. Každoročně je vypracovávána Zpráva o výsledcích zpracování dat projektu.

Čížková, P., Svoboda, M., Křenová, Z., 2011: Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non-intervention management areas of the Šumava National Park - the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta, 17: 19-35.

Zeppenfeld T., Svoboda M., Derose R.J., Heurich M., Müller J., Čížková P., Starý M., Bače R.& Donato D.C., 2015: Response of mountain Picea abies forests to stand-replacing bark beetle outbreaks: neighbourhood effects lead to self-replacement. Journal of Applied Ecology, DOI: 10.1111/1365- 2664.12504

Zenáhlíková, J., Červenka, J., Čížková, P., Bečka, P., Starý, M., Marek, P., Křenová, Z & Svoboda, M. 2015. The Biomonitoring project - monitoring of forest ecosystems in non-intervention areas of the Šumava National Park. Silva Gabreta 21: 95 - 104.


  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout