Monitoring

Přírodní procesy jsou složitý komplex ekologických vztahů biotických a abiotických složek přírody. Systém dlouhodobého sledování tak představuje jedinou v praxi využitelnou zpětnou vazbu činnosti správy národního parku.

 

Monitoring a výzkum v NP Šumava slouží jako nástroj pro sledování a vyhodnocování vlivu prováděného managementu. Zejména je zaměřen na podchycení a dokumentaci dlouhodobých změn všech předmětů ochrany přírody, významných složek přírody, a to jak v územích bez přímého vlivu člověka, které jsou ponechána samovolnému vývoji, tak v částech NP, ve kterých jsou prováděna aktivní managementová opatření.

V území NP dále probíhají krátkodobé projekty s cílem zdokumentovat a zkoumat aktuální změny a fenomény. Neméně významným úkolem je detailní inventarizace, jejímž cílem je důkladná znalost výskytu a aktuálního stavu biotopů, populací významných a ohrožených druhů a cenných lokalit plošně na celém území NP.

Při výzkumu v NP je třeba dbát na to, aby používané výzkumné metody co nejméně ovlivnily přirozený vývoj ekosystémů. V terénu mají mít zpravidla přednost neinvazivní a nedestruktivní metody. Monitoring a výzkum je koordinován se sousedícím Národním parkem Bavorský les a má přesah i do navazující CHKO.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout