Vodní ekosystémy

Provedení a financování revitalizačních projektů

Od roku 1999 do roku 2015 bylo na území NP Šumava tímto způsobem revitalizováno téměř 600 ha rašelinišť, což představuje bezmála 62 km zablokovaných odvodňovacích kanálů.

 

Při revitalizacích se postupovalo od pramenných oblastí k níže položeným částem povodí. Nejvíce revitalizovaných lokalit se dnes nalézá v centrální části Šumavy, v oblasti tzv. Modravských slatí, další lokality jsou v kotlině Křemelné nebo ve Vltavském luhu. Přehledná mapka revitalizovaných lokalit je na Obr. 8.

Většina revitalizačních projektů byla realizována jako subdodávky externími firmami. V prvních letech byly revitalizace financovány z rozpočtu Správy NP Šumava nebo prostřednictvím národních dotačních titulů (Program revitalizace říčních systémů).

V posledních letech jsou projekty financovány hlavně pomocí dotačních titulů v rámci EU (ERDF-Operační program životní prostředí). Do dnešní doby bylo na obnovu 600 ha rašelinišť a mokřadů a obnovu ca 6km drobných vodních toků vynaloženo přibližně 22 miliónů Kč.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout