Vodní ekosystémy

Metoda revitalizace – koncept “cílové hladiny vody“

Hlavním cílem revitalizace je zvýšit hladinu podzemní vody, zmírnit její kolísání a snížit ztráty vody povrchovým odtokem v síti odvodňovacích kanálů.

 

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je příčné hrazení odvodňovacích rýh a v následném kroku jejich částečné vyplnění přírodním materiálem.

Vzhledem ke svažitým horským terénům je zde jako optimální využíván kaskádovitý systém dřevěných přehrádek. Samotné zavalení rýh rašelinou nebo zeminou není v případě montánních rašelinišť na Šumavě možné, jednak kvůli značnému riziku eroze a opětovnému vymletí rýh na svažitých terénech a také pro nedostatek potřebného materiálu (rašeliny, zeminy).

Vlastní metoda revitalizace odvodněných rašelinišť je založena na konceptu cílové hladiny vody. To znamená, že rašeliniště nejsou zavodňována chaoticky, ale hladina podzemní vody je prováděnými opatřeními vrácena na původní úroveň.

Přehrazené úseky vyplněné vodou jsou pak především v hlubokých kanálech zčásti vyplněny rašelinou, větvemi, hatěmi a nakonec i trsy rašeliníků na podporu jejich zazemnění a zarůstání vhodnou mokřadní vegetací (Obr.4). Mělké rýhy, obzvláště za dobrých světelných podmínek, zarůstají většinou samovolně a poměrně rychle (Obr. 5).

Vzhledem ke snadné zranitelnosti rašelinných biotopů je většina revitalizačních opatření včetně transportu materiálu prováděna ručně bez použití těžké techniky (Obr. 6).

Technika je využívána pouze v místech, kde je to vzhledem k charakteru biotopů a terénu možné (Obr. 7), zpravidla již na silně degradovaných lokalitách porostlých náhradní nerašelinnou vegetací.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout