Vodní ekosystémy

Stojaté vody

Nejznámějšími stojatými vodami na Šumavě jsou ledovcová jezera, která jsou ponechána přirozenému vývoji, ačkoli v minulosti byla lidskou činností také ovlivněna.

 

Navýšené hráze ať již kvůli plavení dříví nebo z důvodu chovu ryb jsou nyní respektovanou historickou úpravou jezer.

Historicky významné bývaly i další stojaté vody - nádrže sloužící k plavení dřeva, z nichž ovšem většina již je zarůstající.

Správa NP nepodporuje vznik nových nebo obnovu historických nádrží v územích, které jsou ponechány samovolnému vývoji. Současně ale stávající nádrže nebo náhony jsou udržovány jako zařízení sloužící ochraně přírody a krajiny, ochraně památek nebo jinému veřejnému zájmu (požární nádrže).

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout