Vodní ekosystémy

Tekoucí vody

V oblastech mimo obce a sídelní útvary (a důležité prvky infrastruktury) je důležité zajistit možnost volné tvorby koryta toků, niv a břehových porostů, a to jednak ochranou živě meandrujících toků, tak prostřednictvím revitalizace stabilizovaných toků.

 

Protože Správa NP má také svoje rybářské revíry, patří mezi povinnosti Správy také péče o ně. Snahou v posledních letech je útlum zarybňování a preference přirozeného vývoje rybí obsádky, spolu s útlumem sportovního rybolovu.

Pro ekosystém tekoucích vod je dále důležité, aby byla zabezpečena průchodnost vodních toků přes umělá vodní díla (fungujícími rybími přechody) a dostatečný průtok v úsecích toků pod odběrnými objekty malých vodních elektráren.

Z těchto důvodů Správa nepodporuje vznik nových staveb narušujících kontinuitu toku, vodní režim nebo omezujících funkci vodních ekosystémů (tj. odběry vody - MVE, zasněžování; nádrže). I v souvislosti s rostoucí rekreační zátěží je třeba neustále sledovat kvalitu vody, aby se případně podchytily a odstranily zdroje znečištění.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout