Vodní ekosystémy

Revitalizace rašelinišť a mokřadů

Rašeliniště, podobně jako většina dalších mokřadů, byla na mnoha místech České republiky ovlivněna proměnami osídlené a obhospodařované krajiny.

Historie odvodňování

Okolí rašelinišť i rašeliniště samotná byla tradičně odvodňována za účelem těžby rašeliny, kultivace zemědělské půdy nebo pro zvýšení produkce dřeva v podmáčených lesních porostech.

Inventarizační průzkumy provedené v uplynulých letech ukázaly, že odvodněním je na Šumavě v různé míře poznamenáno téměř 70 % rašelinišť. Intenzita odvodňování není naštěstí všude stejná a leckde drenážní systémy fungují jen málo nebo vůbec a některá rašeliniště jsou schopná samovolného oživení (regenerace).

Právě rozsah a intenzita zjištěných degradačních změn způsobených odvodněním byly hlavním impulsem pro zahájení programu „Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť" (dále jen Revitalizační program), který je na území národního parku Šumava realizován již od roku 1999.

Počátky revitalizací na Šumavě

První snahy omezit negativní dopady povrchového odvodnění se na území Národního parku Šumava objevily záhy po jeho vzniku počátkem 90. let.

První revitalizační opatření spočívala v pouhém zasypání kanálů přírodním materiálem a jejich efekt nebyl nijak výrazný. Postupem času však byly revitalizační postupy zdokonaleny a přizpůsobeny specifickým podmínkám montánních rašelinišť.


Další informace:

 

 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout