Druhová ochrana

Jedná se o cílenou ochranu a podpůrná opatření vázaná na konkrétní, vzácně se vyskytující druh nebo skupinu druhů. Realizovaná jsou ať již legislativní cestou, kdy jsou vzácné druhy vyhlášeny jako zvláště chráněné, či se chrání místa jejich výskytu, až po konkrétní zpracování a realizaci managementových opatření na podporu jejich populací.

 

U rostlinných druhů se většinou jedná o redukci náletových dřevin na ploše jejich výskytu, s následným speciálním režimem sečení, extenzivní pastvou nebo výhrabem. Příkladem mohou být orchidejové louky, smilkové trávníky nebo luční stanoviště s výskytem kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého.

puštík-bělavýU živočišných druhů se jedná např. o podporu hnízdních možností některých vzácných druhů ptáků, jako je instalace hnízdních podložek pro čápa černého, orla mořského, úprava skalních říms pro sokola stěhovavého, či vyvěšování budek pro puštíka bělavého a sýce rousného.

Druhovou ochranou je i omezení vstupu turistů na některé turistické stezky či místa po určitou část roku, kde hnízdí a vyvádějí mláďata některé vzácné druhy ptáků. Příkladem mohou být omezení vstupu v jádrových územích tetřeva hlušce nebo u hnízdišť některých druhů dravců. Tímto opatřením se podporuje úspěšné vyvedení mláďat spojené s postupným zvyšováním početnosti populace.

Pro druhy, které jsou svou existencí vázány na raná stadia sukcese lesa či sekundární bezlesí, jsou prováděna speciální opatření blokující sukcesi daného stanoviště. Příkladem je např. silně ohrožený tetřívek obecný nebo chřástal polní. V některých lokalitách jejich výskytu se plánovaně vyřezávají náletové dřeviny a provádí se obhospodařování přilehlého bezlesí ve speciálním režimu.

U jednotlivých opatření je rozdíl v intenzitě a frekvenci realizovaných managementů. Některé druhy vyžadují každoroční úpravu biotopu, jiné druhy intenzivní zásah s opakováním po několika letech či desetiletích.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout