Kategorizace IUCN

Národní park Šumava se stejně jako Národní park Bavorský les dlouhodobě hlásí k managementové kategorii II - národní park podle IUCN (Světový svaz ochrany přírody, Mezinárodní unie na ochranu přírody).

 

Tato skutečnost se projevuje ve strategii ochrany přírody a cílech ochrany přírody v NP. IUCN partnersky spojuje státy, státní úřady a nevládní organizace, Česká republika je řádným členem od roku 2000 (usnesení vlády ČR č. 190/2000 z 16. 2. 2000).

logo IUCN Chráněná území kategorie II jsou rozsáhlá přírodní nebo přírodě blízká území, určená k ochraně velkoplošně probíhajících ekologických procesů spolu s množstvím druhů a ekosystémů pro dané území charakteristických, které zároveň dávají možnost pro realizaci duchovních, vědeckých, výchovných, rekreačních a návštěvních cílů, environmentálně a kulturně slučitelných s cíli ochrany území.

Primárním cílem je ochrana přirozené biodiverzity spolu s hlavními ekologickými strukturami a souvisejícími environmentálními procesy (nerušený vývoj ekosystémů se samovolně probíhajícími ekologickými procesy) a podpora vzdělávání a rekreace.

Proto je dlouhodobým strategickým cílem ochrany převážnou část území NP ponechat samovolnému vývoji při respektování existence sídelních enkláv a jejich ochranných pásem a majetků soukromých vlastníků.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout