Otázky a odpovědi

Jaké má NPŠ zóny?
I.zóna ochrany přírody 9 004 ha, 13% plochy
Do I.zón jsou zařazeny relativně nejhodnotnější a přírodě nejbližší ekosystémy, ve kterých jsou nejlepší předpoklady pro uplatňování přírodního vývoje,  zejména pralesovité zbytky - klimaxové ekosystémy, první generace lesa po pralese, sukcesní stádia blízká přirozenému stavu, přírodní mokřady a vrchoviště, ledovcová jezera, vodní toky. Tyto pozůstatky ekosystémů se zachovaly na v minulosti obtížně dostupných a využivatelných místech. Tím je způsobeno mozaikovité uspořádání I.zón. Budoucí I.zóny by měly tvořit celistvé komplexy, které umožní přírodní procesy bez výrazného vlivu z okolí. Pro vytvoření dobře identifikovatelných hranic mohou být do I.zón přiřazeny i ekosystémy výrazněji pozměněné. Vstup do I.zóny je mimo vyznačené stezky zakázán.

II.zóna ochrany přírody 56 856 ha, 82% plochy
V NP Šumava zaujímá v současnosti II.zóna převažující část území. Je tvořena ekosystémy různou měrou pozměněnými předchozí lidskou činností. Zahrnuje lesní ekosystémy, některé vodní plochy, ekosystémy na zemědělské a ostatní půdě, vhodné pro omezené, přírodě blízké a šetrné hospodaření a turistické využití.

III.zóna ochrany přírody 3 200 ha, 5% plochy
III. „okrajová“ zóna je rozvojová. Zahrnuje zastavěná území sídelních útvarů a území určená k jejich rozvoji včetně ploch zemědělských a ostatních intenzivně využívaných pozemků. Do III.zóny nejsou zahrnuty lesy.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout