Seznam projektů

 • Péče o nelesní typy přírodních stanovišť v NP Šumava - abstrakt
 • Revitalizace Chlumského potoka a přilehlých mokřadů ve Vltavském luhu - abstrakt
 • Úpravy venkovního zázemí Střediska environmentální výchovy Horská Kvilda - abstrakt
 • Revitalizace Starého potoka a přilehlých mokřadů ve Vltavském luhu - abstrakt
 • Preventivní hodnocení krajinného rázu na území Chráněné krajinné oblasti Šumava - abstrakt
 • Obnova poválkových chodníků a zábradlí pro usměrnění návštěvníků v NP Šumava - abstrakt
 • Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese / Transboundary restoration of mires for biodiversity and landscape hydrology in Šumava and Bavarian Forest / Grenzüberschreitende Revitalisierung von Mooren zur Unterstützung der Biodiversität und des Wasserhaushalts im Šumava und im Bayerischen Wald - abstrakt
 • Přestavby vzdálených a přechodných typů lesních porostů v Národním parku Šumava - abstrakt
 • Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví - „Lesní dílna"/ Erlebnisraum für das gemeinsame Kultur- und Naturerbe - „Waldwerkstatt" - abstrakt
 • Likvidace starých kovových individuálních a skupinových ochran z lesních porostů - abstrakt
 • Rekonstrukce Hydrobiologické stanice Dobrá - abstrakt
 • Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - managementová opatření - abstrakt
 • Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klimatické změny/ Neue Wege zu einem grezüberschreitenden Rotwildmanagement in Zeiten des Klimawandels - abstrakt
 • Příroda bez hranic - Živý les / Natur ohne Grenzen - Lebendiger Wald - abstrakt
 • Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava - abstrakt
 • Stabilizace památných stromů v CHKO Šumava - abstrakt
 • Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek říčních  - abstrakt
 • Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v Národních parcích Šumava a Bavorský les / Aufbau eines grenzüberschreitenden sozio-ökonomischen Monitoringsystems in den Nationalparken Šumava und Bayerischer Wald - abstrakt
 • Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí / Funga des Böhmerwalds - abstrakt
 • Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu / Silva Gabreta Monitoring - Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt - abstrakt
 • Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les /Grenzüberschreitende Kartierung der Waldökosysteme - Weg zum gemeinsamen Management in NP Sumava und NP Bayerischen Wald - abstrakt Starší projekty

 • Bezpečná Šumava - Pořízení moderní techniky a technologií Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení kvality řešení MU
 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout