Seznam projektů

Rok 2017

 • Příroda bez hranic - Živý les / Natur ohne Grenzen - Lebendiger Wald - abstrakt
 • Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava - abstrakt
 • Stabilizace památných stromů v CHKO Šumava - abstrakt
 • Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek říčních  - abstrakt
 • Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému v Národních parcích Šumava a Bavorský les / Aufbau eines grenzüberschreitenden sozio-ökonomischen Monitoringsystems in den Nationalparken Šumava und Bayerischer Wald - abstrakt
 • Houby regionu bavorsko/česko/rakouského trojmezí / Funga des Böhmerwalds - abstrakt
 • Silva Gabreta Monitoring - Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu / Silva Gabreta Monitoring - Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt - abstrakt
 • Přeshraniční mapování lesních ekosystémů - cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les /Grenzüberschreitende Kartierung der Waldökosysteme - Weg zum gemeinsamen Management in NP Sumava und NP Bayerischen Wald - abstrakt Starší projekty

 • Bezpečná Šumava - Pořízení moderní techniky a technologií Správy NP a CHKO Šumava pro zvýšení kvality řešení MU
 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout