Seznam projektů

Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese

 

Transboundary restoration of mires for biodiversity and landscape hydrology in Šumava and Bavarian Forest

 

Grenzüberschreitende Revitalisierung von Mooren zur Unterstützung der Biodiversität und des Wasserhaushalts
im Šumava und im Bayerischen Wald

Akronym:

LIFE for MIRES

 

Číslo projektu:

LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

 

Zdroj financování:

Program LIFE - finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

web_financ-2-.jpg

Doba realizace projektu:

1. 8. 2018 - 31. 12. 2024

 

Hlavní řešitel:

Správa Národního parku Šumava

NP-Šumava.jpg

 

Partneři projektu:

Národní park Bavorský les

BUND Naturschutz in Bayern, e.V.

Jihočeská univezita v Českých Budějovicích

web_partneri.2-jpg.jpg

Celková výše finančních prostředků:

5 845 tis. EUR

Dotace EU:

3 507 tis. EUR (60%)

Další financování:

1 620 tis. EUR - Ministerstvo životního prostředí ČR


OBSAH PROJEKTU:

Rašeliniště a mokřady jsou typickým biotopem šumavské krajiny. Vyskytují se zde prakticky všude a jejich mimořádné přírodní hodnoty jsou jedním z důvodů, proč byla Šumava zařazena mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Jsou schopné akumulovat obrovské množství vody a zásadně ovlivňují vodní režim v celém území i v níže položených částech povodí. Tato skutečnost je neobyčejně důležitá zejména v poslední době, kdy se již citelně projevují důsledky klimatické změny. Mokřady a rašeliniště udrží vodu v krajině i v obdobích kritického sucha a díky silnému výparu vody brání přehřívání krajiny i v dlouhotrvajících teplotních extrémech. Vypařená voda se v podobě kondenzovaných srážek může vracet zpět do krajiny (krátký vodní cyklus).

V minulosti, kdy přírodní hodnoty Šumavy ani důležitá role mokřadů nebyly příliš známy, natož brány v úvahu, a kdy se hledělo hlavně na hospodářské využití krajiny, byla velká část zdejších rašelinišť a mokřadů odvodňována. Meandrující mělká koryta potoků a řek v šumavském podhůří byla často napřímena do rovných kanálů a prohloubena. Výsledkem jsou poškozené nebo již zcela zaniklé mokřady, ztráta mnohých lokalit vzácných druhů a snížená schopnost krajiny zadržovat vodu.

Na Šumavě je stále velké množství mokřadních lokalit, které zůstávají odvodněny a postupně degradují. Nejen kvůli záchraně vzácných druhů a společenstev, ale i kvůli probíhající klimatické změně, která jejich situaci zhoršuje, je zapotřebí je revitalizovat a vrátit do přírodního stavu.


HLAVNÍ CÍLE:

 • Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů
 • Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix)
 • Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť, zvýšení obecné informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny


HLAVNÍ VÝSTUPY:

 • Obnova 1672 ha odvodněných rašelinišť a mokřadů
 • Obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy
 • Zablokování 80 km odvodňovacích kanálů a 13 km drobných potoků
 • Vyhodnocení dopadu revitalizací na zadržení vody v krajině, kvalitu vody, chladící efekt mokřadů a druhovou rozmanitost
 • Přímé zapojení veřejnosti do záchrany rašelinišť (dobrovolnické dny „Lidé pro rašeliniště")
 • Ucelený výukový program pro školy zaměřený na vodu a mokřady včetně obrazové učebnice a dalších didaktických materiálů a akcí pro žáky i učitele
 • Populárně naučný film o vodě, mokřadech a revitalizacích
 • Obrazová kniha „Voda ztracená a vrácená" pro laiky o vodě, šumavských mokřadech a jejich obnově
 • Technický manuál pro revitalizace rašelinišť a mokřadů v horských oblastech
 • Ucelený program pro návštěvníky i místní obyvatele na obou stranách hranice zaměřený na vodu v krajině a mokřady včetně přednášek, veřejných diskuzí, exkurzí a informačních materiálů
 • Přeshraniční LIFE for MIRES-Green Belt setkání pro místní obyvatele a představitele obcí na téma vody a ochrany přírody na obou stranách hranice

 

 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout