Seznam projektů

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava

  • Zdroj:J.Slonková
Region NP Šumava je vzhledem k historickým souvislostem a k současné situaci strukturálně specifickým regionem. Jde o oblast se složitou územní administrativní strukturou. Naneštěstí leží na okraji správních území dvou krajů, což zvyšuje počet aktérů regionálního rozvoje a komplikuje komunikaci mezi nimi. Je změněná demografická struktura obyvatelstva, během relativně krátké doby se změnil hlavní předmět obživy místních obyvatel. Hlavním zdrojem živobytí místních obyvatel byl až do roku 1991 les, zemědělství a armáda. Dnes by měl být zdrojem příjmu místních obyvatel národní park, tzn. především cestovní ruch a ochrana přírody.

Kromě environmentálního účelu plní Šumava i roli významné turistické a rekreační destinace. Region navštíví přes sezónu i stokrát více turistů než kolik zde žije místních obyvatel. Za této situace je třeba návštěvníkům zajistit odpovídající zázemí. Z toho vyplývá, že finanční zajištění sociální a technické infrastruktury je nad rámec možností jednotlivých obcí. Je alarmující, že některé obce v přírodně či esteticky významných či jedinečných územích dosud nejsou odkanalizovány a nemají standardní zásobování pitnou vodou. Nedostatečná je dostupnost veřejných služeb, školství, zdravotnictví, prevence rizik a bezpečnost, včetně komunikačních sítí (telefonní signál, rychlost přenosu dat). Jejich provozování není vzhledem k nízké hustotě osídlení, k velkým vzdálenostem mezi sídly a náročnému terénu ekonomicky efektivní, ale je podmínkou podpory venkovskému podnikání.

K řešení těchto specifických problémů však při současné roztříštěnosti operačních programů neexistuje odpovídající systém regionálně cílených intervencí. V současném plánovacím období je systém intervencí operačních programů ČR orientován převážně sektorově, což se u strukturálně specifických regionů projevuje jako významná komplikace při efektivním využívání evropských fondů.
Ukazuje se potřeba územně-komplexního a tedy mezioborového přístupu k řízení a podpoře rozvoje území. Jsme přesvědčeni, že k ochraně přírody a vyváženému rozvoji tohoto velkoplošného chráněného území je třeba mít integrovaný přístup. Hledáme způsob jak využít synergických efektů, které integrovaný přístup umožňuje a zefektivnit tak čerpání evropských dotací.


S cílem sladit zájmy všech zainteresovaných stran a zajistit vyvážený, dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu vznikla v roce 2007 na principech Místní agendy 21 Pracovní skupina udržitelného rozvoje regionu (PSUR), později Pracovní skupina pro Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava (PS KIPR). Na základě její práce a za finančního přispění Státního fondu životního prostředí proběhla řada jednání a odborných seminářů, na jejichž doporučení byla zpracována v rámci projektu Masterplán Šumava řada potřebných studií včetně zastřešujícího dokumentu.

Dokument Masterplán Šumava

SFZP_logo

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout