Seznam projektů

Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava

 

Číslo projektu:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004620

Zdroj financování:

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí

EU efprr opzp
MZP

 

Doba realizace projektu:

20. 11. 2017 - 30. 6. 2022

Celková výše finančních prostředků:

33 689 859,- Kč

Dotace EU:

33 689 859,- Kč (100%)

 

Cíl a obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je posílit a stabilizovat stávající populaci perlorodky říční v povodí Vltavy nad Lipenskou vodní nádrží formou přímých opatření a zlepšení stavu jejího biotopu. Tento cíl je v souladu se základním cílem záchranného programu perlorodky pro danou lokalitu. Projekt navazuje na předchozí, převážně monitorovací a výzkumný projekt Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu, jehož výsledky prokázaly na jedné straně přežívání zbytků přestárlé populace, na druhé straně pak absenci přirozené reprodukce; byť v unikátně zachovalém biotopu.

Dílčími cíli projektu jsou:

1. Odchovat a vysadit geneticky původní juvenilní perlorodky do vhodných, předem vytipovaných a vyzkoušených úseků řeky a tím navýšit celkový počet perlorodek ve Vltavě.

2. Zajistit monitoring stávající populace perlorodky a případná další opatření (záchranné transfery, případné úpravy biotopů).

3. Posoudit možnost zřízení odchovného ramene pro lepší reprodukci perlorodky.

4. Maximálně snížit rizika úhynu perlorodek vlivem znečištění vody a eroze.

5. Vytvořit a realizovat program osvěty zaměřené na ochranu perlorodky.
Projekt proto bude pomocí ověřených metod vysazovat vitální mladé jedince perlorodky z místně příslušných populací pomocí dvou metod. První metoda spočívá v polopřirozeném odchovu jedinců do minimálně třetí věkové periody a následné vysazení na mikrostanoviště s ověřenými příznivými podmínkami pro další vývoj. Druhá metoda provádí vypuštění jedinců ještě v době jejich parazitické fáze na rybách bez možnosti volby mikrostanoviště. Zde budou použity nejlepší linie lososovitých ryb (z přítoků Vltavy, případně Křemelné - zkoumáno v předešlém projektu), ze kterých odpadávají jedinci s dostatečným množstvím zásobních látek. Efektivita obou metod bude průběžně ověřována současně s monitoringem výskytu jedinců vysazených v předchozích letech. Dále bude připraveno vybudování odchovného a reprodukčního prvku, který podpoří přirozenou reprodukci. Pro udržení dobrého stavu biotopu bude provedeno vyhodnocení rizik havarijního znečištění vody pomocí instalace 28 kontinuálních sond a strategického monitoringu jakosti vody a sedimentů.
S provozovateli rizikových zařízení bude projednán již při zahájení projektu soubor neinvestičních opatření na snížení rizik a po skončení projektu budou navržena technická bariérová opatření. Pro eliminaci nebo snížení negativního vlivu na dosud příznivý stav biotopu s vysazovanými jedinci, bude také vyhodnocen vliv dlouhodobé eutrofizace a zanášení toku jemnými sedimenty z přítoků a navržena opatření jak pro územní plánování a úpravy hospodaření v povodí, tak případně revitalizace toků.
V rámci projektu proběhne informační kampaň určená různým skupinám lidí (rybáři, vodáci, zemědělci, hoteliéři, lesníci, místní veřejnost)zaměřená proti přímému ničení a poškozování perlorodek. Zároveň budou v místě realizace projektu (na hydrobiologické stanici v Dobré) prezentovány výstupy projektu formou expozice.
 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout