Rozdělení kompetencí v CHKOŠ - Vimperk

 SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Ing. Silvie Havlátková (Vimperk, tel.388 450 245) - vedoucí odboru Správa CHKOŠ

. vydává omezení a zákaz činnosti
· vydává závazné stanovisko k ohlášení stavby, územnímu rozhodnutí, územního souhlasu, stavebnímu povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačnímu souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, k povolení odstranění stavby či provedení terénních úprav podle stavebního zákona, k povolení nakládání s vodami a k vodním dílům, k povolení k některých činnostem a k souhlasu podle vodního zákona
· přijímání oznámení a dokumentace jeskyně
· vydává souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů, k táboření a rozdělávání ohňů, míst k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů
· vydává souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech
· vydává souhlasy k vyznačení cest, míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů na území NPR
· vydává souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR
· vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ
· vydává souhlas k činnostem v PO
· vydává stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO
· vydává souhlas k činnostem stanovených v bližších ochranných podmínkách ZCHD rostlin a živočichů
· posuzuje nároky na finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
· vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
· uzavírá dohody s vlastníky či nájemci pozemků
· poskytuje informace občanským sdružením
· rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech

referenti oddělení:

Ing. David Půbal (Vimperk, tel.388 450 249, mobil 731 530 305)

· vymezení a hodnocení místního, regionálního ÚSES
· vydává závazné stanovisko k zásahu do VKP
· vydává závazné stanovisko k LHP a LHO
· vydává závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolární předání lesních hospodářských osnov, k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
· hodnotí důsledky LHP a LHO pro EVL a PO
· vydává zákaz nebo omezení rušivé činnosti
· ukládá zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin nebo živočichů
· projednává výjimky o povolení k rozšiřování geograf.nepůvodních druhů
· povoluje rozšiřování kříženců
· vydává rozhodnutí o odlovu geograficky nepůvodních živočichů včetně stanovení podmínek
· povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les (pouze maloplošně chráněná území)
· pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení
· řeší agendu jeskyní
· vydává souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů, k táboření a rozdělávání ohňů, k vyhrazení míst k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů
· vydává souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech
· vydává souhlasy k vyznačení cest a vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů v NPR
· vydává souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR
· omezuje výkon práva myslivosti a práva rybářství
· projednává a vydává výjimky
· vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněných území
· zajišťuje zpracování plánu péče a jeho schvalování
· projednává výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území 
· vydává souhlas k činnostem a zásahům podle bližších ochranných podmínek ZCHÚ
· vydává souhlas k činnostem v PO
· uzavírá smlouvy o způsobu hospodaření v PO
· vydává stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO
· řeší agendu památných stromů
· vydává stanovisko k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů
· vydává výjimky ze zákazů u památných stromů, ZCHD rostlin, ZCHD živočichů
· vydává souhlas k činnostem stanovených v bližších ochranných podmínkách ZCHD rostlin a živočichů
· posuzuje nároky na finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
· vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
· vydává omezení a zákaz činnosti
· uzavírání dohody s vlastníky či nájemci pozemků
· poskytuje informace občanským sdružením
· rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech
 

Pavel Kavlík (Vimperk, tel.388 450 246)

· vydává omezení a zákaz činnosti
· vydává závazné stanovisko k ohlášení stavby, územnímu rozhodnutí, územního souhlasu, stavebnímu povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačnímu souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, k povolení odstranění stavby či provedení terénních úprav podle stavebního zákona, k povolení nakládání s vodami a k vodním dílům, k povolení k některých činnostem a k souhlasu podle vodního zákona
· přijímání oznámení a dokumentace jeskyně
· vydává souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů, k táboření a rozdělávání ohňů, míst k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů
· vydává souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech
· vydává souhlasy k vyznačení cest, míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů na území NPR
· vydává souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR
· vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ
· vydává souhlas k činnostem v PO
· vydává stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO
· vydává souhlas k činnostem stanovených v bližších ochranných podmínkách ZCHD rostlin a živočichů
· posuzuje nároky na finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
· vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
· uzavírá dohody s vlastníky či nájemci pozemků
· poskytuje informace občanským sdružením
· rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout