Rozdělení kompetencí v CHKOŠ - Sušice

 SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Sušice - vedoucí pracoviště:

Jaroslava Koutná (Sušice, tel. 371 151 011, mobil 731 530 302)

· vydává závazné stanovisko potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona
· vydává stanoviska a vyjádření v procesu projednávání územně plánovací dokumentace obcí

referenti oddělení:

Ing. Věra Řáhová, DiS. (Sušice, tel. 371 151 016, mobil 731 530 528)

· vymezení a hodnocení místního, regionálního ÚSES
· vydává závazné stanovisko k zásahu do VKP
· vydává závazné stanovisko k LHP a LHO
· vydává závazné stanovisko ke schválení LHP a protokolární předání LHO, k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
· hodnotí důsledky LHP a LHO pro EVL a PO
· vydává zákaz nebo omezení rušivé činnosti
· ukládá zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin nebo živočichů
· projednává výjimky o povolení k rozšiřování geograf. nepůvodních druhů
· povoluje rozšiřování kříženců
· vydává rozhodnutí o odlovu geograficky nepůvodních živočichů včetně stanovení podmínek
· povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les (pouze maloplošně chráněná území)
· pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení
· řeší agendu jeskyní
· vydává souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů, k táboření a rozdělávání ohňů, k vyhrazení míst k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů
· vydává souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech
· vydává souhlasy k vyznačení cest a vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů v NPR
· vydává souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR
· omezuje výkon práva myslivosti a práva rybářství
· projednává a vydává výjimky
· vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněných území
· zajišťuje zpracování plánu péče a jeho schvalování
· projednává výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
· vydává souhlas k činnostem a zásahům podle bližších ochranných podmínek ZCHÚ (zvláště chráněné území)
· vydává souhlas k činnostem v PO
· uzavírá smlouvy o způsobu hospodaření v PO
· vydává stanovisko ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a PO
· řeší agendu památných stromů
· vydává stanovisko k nezbytnému zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů živočichů
· vydává výjimky ze zákazů u památných stromů, ZCHD (zvláště chráněných druhů) rostlin, ZCHD živočichů
· vydává souhlas k činnostem stanovených v bližších ochranných podmínkách ZCHD rostlin a živočichů
· posuzuje nároky na finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
· vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
· vydává omezení a zákaz činnosti
· uzavírání dohody s vlastníky či nájemci pozemků
· poskytuje informace občanským sdružením
· rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech
 

Ing. Ivo Procházka (Sušice, tel. 371 151 014, mobil 731 530 301)

· projednává a vydává výjimky
· povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les (pouze maloplošně chráněná území)
· vydává závazné stanovisko k ohlášení stavby, územnímu rozhodnutí, územního souhlasu, stavebnímu povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačnímu souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, k povolení odstranění stavby či provedení terénních úprav podle stavebního zákona, k povolení nakládání s vodami a k vodním dílům, k povolení k některých činnostem a k souhlasu podle vodního zákona
· vyhlašuje památné stromy
· povoluje rozšiřování kříženců
· rozhoduje o registraci VKP
· oznámení, výjimky a povolení pro jeskyně
· vydává souhlas k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů, míst k táboření a rozdělávání ohňů, míst k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů
· vydává souhlas k vyhrazení míst pro soutěže na jízdních kolech
· vydává souhlasy k vyznačení cest a míst k táboření a rozdělávání ohňů na území NPR
· vydává souhlas k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR
· omezuje výkon práva myslivosti a práva rybářství
· vydává souhlas k činnostem v ochranném pásmu ZCHÚ
· vydává souhlas k vypouštění ZCH živočichů odchovaných v zajetí a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných ZCH rostlin
· posuzuje nároky na finanční náhrady za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření
· vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
· uzavírá dohody s vlastníky či nájemci pozemků
· poskytuje informace občanským sdružením
· rozhoduje o přestupcích a jiných správních deliktech

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout