Rozdělení kompetencí

 SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA A SPRÁVA CHKO ŠUMAVA

vedoucí odboru:

Ing. Jiří Dolejší (Vimperk, tel. 388 450 223, mobil 731 530 506)

oddělení Správy NP Šumava:

referenti oddělení:
Ing. Lenka Pubalová (Vimperk, tel. 388 450 225, mobil 731 530 456)

· ukládá provedení náhradní výsadby
· povoluje výzkumnou činnost a výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
· rozhoduje o omezení nebo vyloučení výkonu práva rybářství
· povoluje výjimky ze zákazů v Národním parku Šumava
· zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství
. povoluje odchylný postup při ochraně ptáků

RNDr. Václav Braun (Vimperk, tel.: 388 450 226, mobil 731 530 248)

. vydává stanoviska k záměru, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45i)
· rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
· vydává vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
· vyřizuje agendu týkající se územního systému ekologické stability krajiny
· povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les v jihočeské části národního parku  

Ing. Roman Toman (Vimperk, tel. 388 450 222, mobil 731 530 257)

· povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les na západočeské části národního parku
· ukládá provedení náhradní výsadby
· vyřizuje agendu náhrad za ztížení lesního hospodaření
· vydává závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov, k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
· vydává odborná stanoviska k žádostem o finanční příspěvky na hospodaření v lesích a provádí kontroly provedených prací
. rozhoduje o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti
. provádí výkon státní správy dle zákona o myslivosti

Ing. Karel Kovařík (Vimperk, tel. 388 450 214, mobil 731 530 306)

· vyřizuje agendu náhrad za ztížení zemědělského hospodaření
· vydává opatření k omezení nebo zákazu rušivé činnosti směřující k ohrožení rostlinných a živočišných druhů
· ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání
· odebírá nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště chráněných živočichů, ptáků, nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv
· provádí výkon státní správy dle zákona o předcházení ekologické újmě

Ing. Jaromír Hejlek (Vimperk, tel. 388 450 255, mobil 731 530 263)

· vydává závazné stanovisko potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona
. vydává stanoviska a vyjádření v procesu projednávání územně plánovací dokumentace obcí

Ing. Ladislava Hrnečková (Vimperk, tel. 388 450 229, mobil 731 530 342)

. provádí výkon státní správy dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
· povoluje výjimky ze zákazů v Národním parku Šumava

Ing. Filip Takáč (Vimperk, tel. 388 450 228, mobil 731 530 483)

. vydává závazné stanovisko potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona
. vydává stanoviska a vyjádření v procesu projednávání územně plánovací dokumentace obcí
. vydává stanoviska a vyjádření z hlediska ZPF

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout