Migrace a prostorové nároky jelena evropského (Cervus elaphus) v západní části NP Šumava.

Řešitelé: Mgr. Pavel Šustr, PhD., ing. Adam Jirsa
+ zaměstnanci ÚP Srní, Prášily, Modrava, Kvilda


Projekt je součástí grantu MŽP VaV – SM/6/29/05 - "Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen evropský, srnec obecný) v oblastech výskytu původních druhů šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava".

Hlavní cíle projektu
- poznání časoprostorové struktury a chování populací jelena evropského
- studium vlivu populací na obnovu lesa

Studijní území
Experiment je prováděn v západní části NP Šumava, a to konkrétně na území lesních správ Kvilda, Modrava, Prášily, Srní, Křemelná a Železná Ruda a v přiléhajících oblastech CHKO.


Přehledová mapka přezimovacích obůrek pro jeleny v západní části NP Šumava

Telemetrie
Podstatnou částí projektu jsou telemetrická pozorování. U jelena evropského byly jedinci určení pro experimenty vybráni v přezimovacích obůrkách, umístěných nejblíže výše vyjmenovanému území. (Přezimovací obůrky v NP Šumava byly vybudovány v nedávné době podle vzoru Krkonošského NP nebo NP Bayerische Wald, slouží k přezimování jelenů a tím brání větším škodám jelenů na obnovujícím se lese. Jeleni se do obůrek dostávají dobrovolně lákáni nabízenou potravou). Bude vybráno celkem 20 jedinců. Zvířata budou vybrána tak, aby byla obě pohlaví zastoupena rovnoměrně. Vybraní jedinci jsou nastřeleni narkotizační puškou a je jim nasazen obojek s telemetrickým přístrojem systému GPS (General Positioning System). Z přezimovacích obůrek jsou jeleni vypuštěni cca. v dubnu až květnu. V roce 2005 byly označeni obojkem výhradně jeleni (10 ks), v roce 2006 počítáme s označením laní (10 ks).
Výsledky všech telemetrických sledování (body výskytu) jsou průběžně přenášeny do databází a digitálních map v prostředí GIS.


Jelen evropský s telemetrickým obojkem. Foto: LS Křemelná

Sledování všech obojkovaných zvířat bude prováděno pokud možno po celé tři sezóny (2005 - 2007). U jelenů se předpokládá podzimní návrat do přezimovacích obůrek s možností výměny baterie v obojku v případě nedostatku energetických zdrojů. V případě úhynu zvířete bude obojek znovu použit na další zvíře. Telemetrická data jsou průběžně zpracována pomocí specielních programů pro telemetrii (vč. programů psaných "na míru"). Výstupem budou informace o pohybu sledovaných druhů, oblíbených koridorech, o velikostech, změnách a struktuře home-range jednotlivců. ("Home-range", přibližně "domovský okrsek", je území s určitou danou pravděpodobností obývané sledovaným jedincem.)
Na základě znalostí pohybu jelenovitých (koridory, home-range) bude možné odhadnout lokality více ohrožené okusem a vymezit tak území s potřebou různých typů managementu ochrany lesa.


Přehledová mapka pohybu sledovaných jelenů v roce 2005.

Následující tabulka shrnuje základní údaje o dosud telemetricky sledovaných jedincích

č. jméno obůrka věk poznámka
949 Richard Hejhal 3 r.  
944 Pepa Zadní Chalupy 2 r.  
945 Franta Zadní Chalupy 4 r. porucha obojku
943 Petr Františkov 3 r.  
947 Julek Čtyřka 3 r.  
700 Vincek Čtyřka 3 r.  
950 Rudla Čtyřka 3 r.  
948 Beran Beranky 2 r. úhyn 23.8.2005
942 Rudolf Beranky 4 r.  
946 Lojza Čtyřka 6 r.  

Data sledovaných zvířat je možné též sledovat "online" na této stránce.
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout