Výzkum a monitoring populace rysa ostrovida (Lynx lynx)


Řešitel: RNDr. Luděk Bufka

Původní šumavská populace rysa zanikla vlivem pronásledování člověkem ve druhé polovině 19. století. Po druhé světové válce existuje několik sporadických údajů o výskytu. Existenci dnešní populace dalo základ vypouštění v 70. (Bavorsko) a 80. letech (Čechy). Celkem bylo v letech 1982 - 1989 vypuštěno 17 jedinců na české straně Šumavy. Vzniklá populace je trvale monitorována, je odhadována její početnost. Jsou organizovány pravidelné sčítací akce pomocí registrace stopních drah na sněhu. Zároveň jsou zaznamenávána veškerá náhodná pozorování.


Během 90. let se zintenzívnil výzkum rysa vzhledem k rozšíření početnosti a perspektivám dalšího vývoje populace a její ochrany. Velká pozornost je věnována výzkumu potravy rysa vyhodnocením nálezů kořisti, jakož i analýzami trusu. Od roku 1996 je prováděn radiotelemetrický výzkum. V současnosti je prováděno takové sledování i na bavorské straně Šumavy. Doposud bylo označeno vysílačem celkem 15 jedinců rysa (10 samců, 5 samic), u kterých byla zjišťována jejich denní a prostorová aktivita, velikost teritorií a rozptyl mladých jedinců. Výsledky radiotelemetrie umožňují mj. zpřesnění odhadu hustoty a početnosti populace. Průměrná velikost domovského okrsku dospělých samců činí přibližně 360 km2, u dospělých samic je to zhruba 300 km2. Pohyblivost jednotlivých zvířat je značná, byly zaznamenány daleké přesuny mezi denními úkryty - 15 i více km. Rozptyl mladých jedinců, hledajících svá nová teritoria, může probíhat také na značné vzdálenosti, řádově i stovky kilometrů ( např. šumavské podhůří, Český les, Brdy). Průměrné zjištěné hodnoty hustoty populace pro letní období činí 1,75 jedince / 100 km2. Nejvyšší početnosti a největší rozšíření rysa v jihozápadních Čechách byly zaznamenány ve 2. polovině 90. let. Během posledních 6 let registrujeme určitý pokles a méně častý výskyt rysů v okrajových oblastech. Největším ohrožením a limitujícím faktorem pro přežití populace v nejbližší budoucnosti je ilegální lov.


Následující tabulka shrnuje základní údaje o dosud telemetricky sledovaných jedincích

Nojménosexvěkpočet zaměřeníobdobí sledovánípříčina ukončení sledování
1 Bohouš M 14+ 21 II.-III.96 úhyn
2 Ludvík M ad 19 II.96 zástřel
3 James M ad 151 II.97-IX.99 vybití zdroje vysílače
4 Benjamin M sad 84 II.97-V.98 vybití zdroje vysílače
5 Vítek M ad 47 II.-IV.98 pravděpodobně zástřel
6 Radka F ad 232 III.-XI.99 pravděpodobně zástřel
7 Anděla F ad 237 III.99-XI.02 vybití zdroje vysílače
8 Andra F ad 427 XII.00-VIII.02 ?
9 Eda M sad 101 III.01-VI.01 pravděpodobně zástřel
10 Bert M ad 1062 III.01-XII.02 zástřel
11 Beran M ad 351 X.01- dosud sledován
12 Chica F sad 116 I.02-VII.02 pravděpodobně zástřel
13 Don M ad 487 II.02- dosud sledován
14 Milka F ad 291 V.02-V.04 zástřel
15 Jára M ad 109 III.03-II.04 dosud sledován

Vysvětlivky: modře: rysi označeni v rámci partnerského projektu na německé straně Šumavy, M-samec, F-samice


Data sledovaných zvířat je možné též sledovat "online" na této stránce.

Výběr z literatury:

BUFKA L., ČERVENÝ J., 1996: The lynx (Lynx lynx L.) in the Šumava Region, Southwest Bohemia. J.Wildl. Res. 1(2): 167-170.

ČERVENÝ J., BUFKA L., 1996: Lynx (Lynx lynx) in south-western Bohemia. Acta Sc. Nat. Brno, 3: 16-33.

ČERVENÝ J., KOUBEK P., BUFKA L., 1997: Současné rozšíření a potrava rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. Sborník referátů "Rys ostrovid v České republice", Šumava - Rohanov: 28-41.

BUFKA L., 1997: Vývoj populace rysa ostrovida (Lynx lynx L.) na Šumavě v letech 1990-1997. Sborník referátů "Rys ostrovid v České republice", Šumava - Rohanov: 21-27.

ČERVENÝ J., KOUBEK P., BUFKA L., 1997: Gegenwärtige Verbreitung und Nahrung des Luchses (Lynx lynx L.) in der Tschechischen Republik. Schriftenreihe des Landesjagdverbandes Bayern e.V., 5: 82-92.

BUFKA L., ČERVENÝ J., KOUBEK P., 1997: Entwicklung der Luchs-Population (Lynx lynx L.) im Böhmerwald in den Jahren 1990-1997. Schriftenreihe des Landesjagdverbandes Bayern e.V., 5: 71-76.

WÖLFL M., BUFKA L., ČERVENÝ J., KOUBEK P., HEURICH M., HABEL H., HUBER T., POOST W., 2001: Distribution and status of lynx in the border region between Czech Republic, Germany and Austria. Acta Theriologica, 46(2): 181-194.

SCHADT S., REVILLA E., WIEGAND T., KNAUER F., KACZENSKY P., BREITENMOSER U., BUFKA L., ČERVENÝ J., KOUBEK P., HUBER T., STANIŠA C., TREPL L., 2002: Assessing suitability of central European landscapes for the reintroduction of Eurasian lynx. Journal of Applied Ecology, 39: 189-203.

ČERVENÝ J., KOUBEK P., BUFKA L., 2002: Eurasian lynx (Lynx lynx) and its chances for survival in central Europe: the case of the Czech republic. Acta Zoologica Lituanica, 12/4: 362-366.

BUFKA L., ČERVENÝ J., KOUBEK P., KOCUROVÁ M., 2003: Prostorové nároky rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě. In Bryja J., et Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14.února 2003.

FEJKLOVÁ P., ČERVENÝ J., BUFKA L., KOUBEK P., 2003: Překryv potravních nik rysa ostrovida (Lynx lynx) a lišky obecné (Vulpes vulpes) na Šumavě. In Bryja J., et Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.-14.února 2003.


Nahoru !

 
  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout