Partner Národního parku Šumava

 

Cílem projektu Partner Národního parku Šumava je vzájemná podpora a spolupráce Správy Národního parku Šumava a subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu (ubytovací, stravovací a zážitky) na území NP a CHKO Šumava a poskytovat návštěvníkům NP Šumava a CHKO Šumava informace o šumavské přírodě, významu Národního parku pro ochranu přírody, a možnostech volnočasového vyžití na území NP a CHKO Šumava.

logo-PARTNER-NPS

V úzké spolupráci Správy Národního Parku Šumava a poskytovatelů služeb v tomto regionu pak průběžně zlepšovat úroveň poskytovaných a nabízených služeb a minimalizovat negativní dopady těchto služeb na životní prostředí v regionu NP a CHKO Šumava, a to při uplatňování principu udržitelného rozvoje. Prosazování principů udržitelného rozvoje na Šumavě, se rozumí propojení tří základních oblastí, které spolu úzce souvisejí a prolínají se, a to - ekonomické, sociální a životního prostředí.

V současnosti prošlo certifikačním školením 6 partnerů a je tak možné se u nich nejen ubytovat nebo dobře najíst, ale dozvědět se tak nejrůznější informace o Národním parku Šumava.

 

PARTNEŘI Národního parku Šumava:


Apartmány Šumava, www.apartmany-sumava.net

Chata Rovina, www.chatarovina.cz

Muškaření na Šumavě, www.goflyfish.cz

Outline Centrum s.r.o., www.jiricna.com  

Penzión U Hojdarů, www.uhojdaru.cz

Srub Javorná, www.srubjavorna.cz

Šumava na elektrokole, www.e-sumava.cz

Ubytování U Beranů, uberanu.cz

Více o partnerech...Základní informace

Chtěli byste se i Vy stát Partnerem Národního parku Šumava?

Máte-li zájem stát se našimi partnery, je zapotřebí:

 1. získat certifikaci Šumava originální produkt® pokud ji ještě nemáte
 2. požádat o certifikaci projektu Partner Národního parku Šumava
 3. nedílnou součástí certifikace je také účast na vzdělávacím semináři k projektu Partner Národního parku Šumava, který se koná v pondělí 4. 3. 2019 od 9.00 - 12.00 hodin v sídle Správy Národního parku Šumava (1. máje 260, Vimperk). Semináře se může účastnit více zástupců žadatele, doporučena je účast personálu, který přijde do styku se zákazníky (recepční, provozní,..). Nutná registrace míst nejpozději do 24. 2. 2019, ZDE - proklik na elektronickou rezervaci, nebo na níže uvedených kontaktech.
Uzávěrka žádostí o značku Šumava originální produkt a označení Partner Národního parku Šumava je do 15. 3. 2019.


Certifikační komise Partner Národního parku Šumava

O udělení práv k užívání označení Partner rozhoduje Certifikační komise. Komise má nejméně 10 členů a jsou v ní zastoupeni podnikatelé a subjekty působící na Šumavě, např. Správa NP Šumava, RRA Šumava, KÚ Plzeňského kraje,....
Komise zasedá 2x do roka - zpravidla před letní a zimní turistickou sezónou.

Certifikační kritéria

 1. Žadatel musí být držitelem značky ŠUMAVA originální produkt® pro stejné služby, nebo zážitky, na které žádá o certifikát PARTNER Národního parku Šumava.
 2. Podpora a šíření dobrého jména Národního parku Šumava a ochrany druhové rozmanitosti - žadatel šíří dobré jméno Národního Parku Šumava tím, že poskytuje informace o Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a druhové rozmanitosti tohoto území, a to prostřednictvím hypertextového odkazu z webových stránek certifikované služby na webové stránky NP Šumava, také zveřejňuje informace o akcích realizovaných Správou NP Šumava, distribuuje informační materiály NP Šumava; také může prodávat didaktické a interaktivní materiály Správy NP Šumava, případně realizovat další vhodné propagační aktivity
 3. Účast na vzdělávacích seminářích PARTNER Národního parku Šumava s cílem získání aktuálních informací o Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a principech ochrany přírody - žadatel se musí zúčastnit vstupního semináře před projednáním jeho žádosti o označení Partner certifikační komisí. Seminář realizuje Správa NP Šumava a probíhá 2x ročně (zpravidla v březnu a v září) vždy před zasedáním komise, vypsaný termín bude s předstihem zveřejněn na webu www.npsumava.cz/partner. Semináře se může účastnit více zástupců žadatele, doporučena je účast personálu, který přijde do styku se zákazníky (recepční, provozní atd.). Správa NP Šumava vystaví každému účastníku doklad (certifikát) o absolvování tohoto semináře. Žadatelé, kteří již získali označení PARTNER Národního parku Šumava, se zúčastní minimálně jednou ročně informačního semináře. Tyto informační semináře budou realizovány 2 x ročně (zpravidla v listopadu a v dubnu).
 4. Podpora ekologické dopravy - žadatel podporuje ekologickou dopravu na území NP a CHKO Šumava (aktivní podpora projektu Zelené autobusy v NP Šumava - informační materiály, celodenní jízdenky, ...; podpora elektromobility na území NP a CHKO Šumava).


 


 

Prezentace držitelů certifikace PARTNER Národního parku Šumava

Pro uživatele označení Partner bude zajištěna jednotná propagace, a to zejména těmito způsoby:

 • webová prezentace na www.npsumava.cz/partner s uveřejněním všech aktivních držitelů označení PARTNER Národního parku Šumava;
 • prezentace držitelů označení PARTNER Národního parku Šumava na akcích pořádaných Správou NP Šumava;
 • prezentace projektu PARTNER Národního parku Šumava a představení v časopise Šumava, v novinách Doma na Šumavě a dalších tiskovinách;
 • poskytování sezonních benefitů, jejich popis a rozsah bude zveřejněn na webových stránkách www.npsumava.cz/partner.

Poplatek za udělení označení Partner (Registrační poplatek):

Výše registračního poplatku je 1.000 Kč bez DPH za 2 roky užívání certifikátu.
Poplatek placený poskytovateli uživatelem za udělení označení Partner (registrační poplatek) představuje plnění, ke kterému je uživatel povinen v souvislosti s vydáním certifikátu na službu, a je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením (obnovou) označení Partner. Registrační poplatek platí uživatel za každé jednotlivé vydání certifikátu bez ohledu na datum a způsob ukončení jeho platnosti (uplynutí doby platnosti, odnětí certifikátu, ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou). Poplatek za obnovu označení Partner NP Šumava je dle čl. 9 Zásad pro udělování a užívání označení „Partner Národního parku Šumava" stanoven ve výši 0,- Kč. 

V případě rozvázání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v případě odnětí certifikátu je uživatel při uzavření nové smlouvy a vydání nového certifikátu povinen vždy zaplatit registrační poplatek. Registrační poplatek je v plné výši splatný před podpisem této smlouvy. Uživatel je povinen zaplatit poplatek na základě faktury vystavené poskytovatelem před předáním certifikátu a podpisem této smlouvy o užívání označení Partner.

Poplatek za pronájem cedule k označení Partner:

Náklady spojené s užíváním označení Partner představují úhradu za pronájem cedule k označení Partner certifikované služeb.
Výše poplatku je stanovena na 850,- Kč včetně DPH (702,48 Kč bez DPH).
Náklady spojené s pronájmem označení Partner se uživatel zavazuje hradit poskytovateli na základě faktury zaslané poskytovatelem (ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, obvykle 14 dnů). Poplatek za pronájem je jednorázový, a vztahuje se na celé období kdy je provozovatel registrován v systému Partner Národního parku Šumava, tedy i na obnovy užívání označení Partner.
 

Kontakty

V případě dotazů se prosím obracejte buď na Kateřinu Vláškovou z RRA Šumava, tel. 380 120 263, e-mail: vlaskova@rras.cz nebo Petru Střelečkovou ze Správy NP Šumava, tel. 388 450 261, e-mail: petra.streleckova@npsumava.cz.

 

 

 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout