Tiskové zprávy

Partner Národního parku Šumava

 

Cílem projektu Partner Národního parku Šumava je vzájemná podpora a spolupráce Správy Národního parku Šumava a subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu (ubytovací, stravovací a zážitky) na území NP a CHKO Šumava a poskytovat návštěvníkům NP Šumava a CHKO Šumava informace o šumavské přírodě, významu Národního parku pro ochranu přírody, a možnostech volnočasového vyžití na území NP a CHKO Šumava.

logo-PARTNER-NPS

V úzké spolupráci Správy Národního Parku Šumava a poskytovatelů služeb v tomto regionu pak průběžně zlepšovat úroveň poskytovaných a nabízených služeb a minimalizovat negativní dopady těchto služeb na životní prostředí v regionu NP a CHKO Šumava, a to při uplatňování principu udržitelného rozvoje. Prosazování principů udržitelného rozvoje na Šumavě, se rozumí propojení tří základních oblastí, které spolu úzce souvisejí a prolínají se, a to - ekonomické, sociální a životního prostředí.

Dne 24. 10. 2016 bylo certifikační komisí RRA Šumava, o.p.s. nově certifikováno 7 Partnerů Národního parku Šumava, kteří získají označení PARTNER Národního parku Šumava.

 

PARTNEŘI Národního parku Šumava:


Apartmány Šumava, www.apartmany-sumava.net

Chata Rovina, www.chatarovina.cz

Muškaření na Šumavě, www.goflyfish.cz

Šumava na elektrokole, www.e-sumava.cz

Penzion U Černého kohoutka, www.cernykohoutek.cz

Penzión U Hojdarů, www.uhojdaru.cz

Turnerova chata, www.turnerovachata.czZákladní informace

Jak se stát Partnerem Národního parku Šumava?

Máte-li zájem stát se našimi partnery, je zapotřebí:

 1. získat certifikaci Šumava originální produkt® pokud ji ještě nemáte
 2. požádat o certifikaci projektu Partner Národního parku Šumava
 3. nedílnou součástí certifikace je také účast na vzdělávacím semináři k projektu Partner Národního parku Šumava, který se koná v pondělí 13. 3. 2017 od 9.00 - 12.00 hodin v prostorách Návštěvnického centra Srní. Semináře se může účastnit více zástupců žadatele, doporučena je účast personálu, který přijde do styku se zákazníky (recepční, provozní,..).

Další informace k projektu Partner Národního parku Šumava a certifikaci naleznete také na internetových stránkách Šumava originální produkt® - www.regionalni-znacky.cz/sumava/.Certifikační komise Partner Národního parku Šumava

O udělení práv k užívání označení Partner rozhoduje Certifikační komise. Komise má nejméně 10 členů a jsou v ní zastoupeni podnikatelé a subjekty působící na Šumavě, např. Správa NP Šumava, RRA Šumava, KÚ Plzeňského kraje,....
Komise zasedá 2x do roka - zpravidla před letní a zimní turistickou sezónou.

Certifikační kritéria

 1. Žadatel musí být držitelem značky ŠUMAVA originální produkt® pro stejné služby, nebo zážitky, na které žádá o certifikát PARTNER Národního parku Šumava.
 2. Podpora a šíření dobrého jména Národního parku Šumava a ochrany druhové rozmanitosti - žadatel šíří dobré jméno Národního Parku Šumava tím, že poskytuje informace o Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a druhové rozmanitosti tohoto území, a to prostřednictvím hypertextového odkazu z webových stránek certifikované služby na webové stránky NP Šumava, také zveřejňuje informace o akcích realizovaných Správou NP Šumava, distribuuje informační materiály NP Šumava; také může prodávat didaktické a interaktivní materiály Správy NP Šumava, případně realizovat další vhodné propagační aktivity
 3. Účast na vzdělávacích seminářích PARTNER Národního parku Šumava s cílem získání aktuálních informací o Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava a principech ochrany přírody - žadatel se musí zúčastnit tohoto semináře před projednáním jeho žádosti o označení Partner certifikační komisí a dále pak minimálně jednou ročně v době trvání jeho certifikace PARTNER Národního Parku Šumava. Seminář realizuje Správa NP Šumava a probíhá 2x ročně (zpravidla v dubnu a v září) vždy před zasedáním komise, vypsaný termín bude s předstihem zveřejněn na webu www.npsumava.cz/partner. Seminářů se může účastnit více zástupců žadatele, doporučena je účast personálu, který přijde do styku se zákazníky (recepční, provozní,..). Správa NP Šumava vystaví každému účastníku doklad (certifikát) o absolvování tohoto semináře.
 4. Podpora ekologické dopravy - žadatel podporuje ekologickou dopravu na území NP a CHKO Šumava (aktivní podpora projektu Zelené autobusy v NP Šumava - informační materiály, celodenní jízdenky, ...; podpora elektromobility na území NP a CHKO Šumava).


 

Prezentace držitelů certifikace PARTNER Národního parku Šumava

Pro uživatele označení Partner bude zajištěna jednotná propagace, a to zejména těmito způsoby:

 • webová prezentace na www.npsumava.cz/partner s uveřejněním všech aktivních držitelů označení PARTNER Národního parku Šumava;
 • prezentace držitelů označení PARTNER Národního parku Šumava na akcích pořádaných Správou NP Šumava;
 • prezentace projektu PARTNER Národního parku Šumava a představení v časopise Šumava, v novinách Doma na Šumavě a dalších tiskovinách;
 • poskytování sezonních benefitů, jejich popis a rozsah bude zveřejněn na webových stránkách www.npsumava.cz/partner.

Poplatek za udělení označení Partner (Registrační poplatek):

Výše registračního poplatku je 1.000 Kč bez DPH za 2 roky užívání certifikátu.
Poplatek placený poskytovateli uživatelem za udělení označení Partner (registrační poplatek) představuje plnění, ke kterému je uživatel povinen v souvislosti s vydáním certifikátu na službu, a je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením (obnovou) označení Partner. Registrační poplatek platí uživatel za každé jednotlivé vydání certifikátu bez ohledu na datum a způsob ukončení jeho platnosti (uplynutí doby platnosti, odnětí certifikátu, ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou).

V případě rozvázání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v případě odnětí certifikátu je uživatel při uzavření nové smlouvy a vydání nového certifikátu povinen vždy zaplatit registrační poplatek. Registrační poplatek je v plné výši splatný před podpisem této smlouvy. Uživatel je povinen zaplatit poplatek na základě faktury vystavené poskytovatelem před předáním certifikátu a podpisem této smlouvy o užívání označení Partner.

Poplatek za pronájem cedule k označení Partner:

Náklady spojené s užíváním označení Partner představují úhradu za pronájem cedule k označení Partner certifikované služeb.
Výše poplatku je stanovena na 850,- Kč včetně DPH (702,48 Kč bez DPH).
Náklady spojené s pronájmem označení Partner se uživatel zavazuje hradit poskytovateli na základě faktury zaslané poskytovatelem (ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, obvykle 14 dnů). Poplatek za pronájem je jednorázový, a vztahuje se na celé období kdy je provozovatel registrován v systému Partner Národního parku Šumava, tedy i na obnovy užívání označení Partner.
 

Kontakty

V případě dotazů se prosím obracejte buď na Kateřinu Vláškovou z RRA Šumava, tel. 380 120 263, e-mail: vlaskova@rras.cz nebo Petru Střelečkovou ze Správy NP Šumava, tel. 388 450 261, e-mail: petra.streleckova@npsumava.cz.

 

 

 • Facebook
 • Poslat emailem
 • Vytisknout