Natura 2000

Natura 2000

S členstvím České republiky v Evropské unii souvisí vyhlášení Ptačí oblasti Šumava a Evropsky významné lokality Šumava v rámci soustavy Natura 2000.

Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu s nejcennějšími přírodními stanovišti a významnými druhy rostlin a živočichů.


Cílem vymezování lokalit Natura 2000 je zachovat přírodní prostředí a umožnit přežití rostlin a živočichů, které už na mnoha místech Evropy vymizely. Jednotlivé lokality této soustavy jsou vymezeny ve všech členských státech Evropské unie na základě dvou důležitých směrnic. Lokality „ptačích oblastí" (PO) jsou vyhlášeny na základě Směrnice o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979 a „evropsky významné lokality" (EVL) na základě Směrnice o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z roku 1992.

 

Ptačí oblast Šumava byla vyhlášena nařízením vlády č. 681 v roce 2004. Zahrnuje celé území NP a část CHKO (celková rozloha PO Šumava činí 975 km2). Předmětem ochrany je 9 populací vybraných druhů ptáků a jejich biotopy - čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), chřástal polní (Crex crex), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

mapa EVL a Ptaci obl Evropsky významná lokalita Šumava zahrnuje celé území NP, většinu území CHKO Šumava, část NPP Blanice a Kochánovské pláně. Celková rozloha je 1719 km2. EVL Šumava byla Nařízením vlády č.132/2005 Sb. zařazena do Národního seznamu evropsky významných lokalit. Předmětem ochrany jsou jednak vybraná přírodní stanoviště (19 stanovišť), dále pak vyjmenované druhy rostlin a živočichů (8 druhů živočichů, 2 druhy rostlin). Cílem je zachování příznivého stavu přírodních stanovišť vyjmenovaných jako předmět ochrany a zachování přírodního prostředí a zajištění podmínek pro udržení populací konkrétních druhů rostlin a živočichů.

Vnější hranice lokality určuje oblast, kde je důvodem ochrany rys ostrovid (Lynx lynx), který jako poměrně velká šelma potřebuje dostatečně velké teritorium. Uvnitř této lokality se skrývají menší území, kde jsou chráněna stanoviště - například pro Šumavu typická rašeliniště, horské smrkové lesy nebo bučiny. Ale i louky, které vznikly dlouhodobou činností člověka, jsou cenným přírodním stanovištěm a zaslouží ochranu.

Seznam přírodních stanovišť a druhů, které se staly předměty ochrany v EVL Šumava, naleznete na internetových stránkách AOPK ČR.


Druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Šumava:

Srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus)
Hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica)
Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)
Střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei)
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Vranka obecná (Cottus gobio)
Vrápenec malý (Rhinolopus hipposideros)
Netopýr velký (Myotis myotis)
Vydra říční (Lutra lutra)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
 

 

 


 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout