Geologie

Rozmanitost a bohatství šumavské přírody je dáno historií geologie a geologickými pochody, které po staletí formovaly výškovou členitost, podnební a půdní podmínky krajiny. Zemský povrch byl několikrát zdvižen horotvornými pochody, několikrát zarovnán a přitom rozlámán a rozrýván erozí. Zvětráváním a odnosem se na dnešní povrch dostaly horniny tvořící se dříve hluboko pod ním.

Zejména zde nalezneme různé druhy rul (přeměněné horniny) a granitů (vyvřelé horniny). Odolnější horniny, které dokázaly lépe vzdorovat zvětrávání a odnosu, vyčnívají dnes nad okolní povrch jako bizarní skalní útvary nebo mohutné terénní vyvýšeniny.

Geologická mapa Šumavy 

Z regionálně geologického hlediska je území Národního parku Šumava budováno dvěma základními geologickými jednotkami - moldanubikem a moldanubickým plutonem. Jako moldanubikum je označován soubor středně a silně metamorfovaných hornin, kde převládají pararuly a migmatity, často s vložkami kvarcitů a erlánů. Moldanubický pluton je reprezentován několika žulovými masivy, a to prášilským, masivem Vydry, a masivy plešným a vyšebrodským. V jejich okolí se nachází větší množství menších žulových těles. 

Kvartérní uloženiny mají polygenetický charakter. Dominují svahové uloženiny, hojné jsou rašeliny, ojediněle se nachází sedimenty ledovcového původu. Složení svahových sedimentů je dosti proměnlivé a pohybuje se od hlín přes hlinité písky, hlinito-kamenité sedimenty až k blokovým uloženinám různých mocností. 

Skalní stěny ledovcových karů, morénové valy svědčí o působení horských ledovců v nejmladších geologických obdobích. Působením ledovce vznikla také hora Plechý, nejvyšší vrchol na české straně Šumavy, či Velký Javor v sousedním Bavorsku. Do horninového masivu Šumavy se zařezávaly a dosud zařezávají vodní toky jako Vydra a Křemelná a hloubí zde svá hluboká, kaňonovitá údolí. Na plochém a mírně zvlněném povrchu Plání, tam, kde se hromadí voda, jsou rozlehlá rašeliniště, na nichž najdeme i rostlinné druhy přežívající z dob ledových.

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout