Zonace

Území národního parku je z pohledu ochrany přírody dále členěno. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou metody a způsoby ochrany národních parků odstupňovány na základě členění území národního parku zpravidla do tří zón ochrany přírody.

 

Vymezení zón se provádí s ohledem na přírodní hodnoty. Současné vymezení tří zón ochrany přírody je platné od roku 1995.

mapa zonace NPS Nejpřísnější režim ochrany je, v souladu se zákonem, stanoven pro první zónu. V první zóně mají být zařazena nejvzácnější území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami (zejména přirozené a málo pozměněné ekosystémy - přirozené lesy, rašeliniště, jezera). Pro návštěvníky je nutné vědět, že právě s ohledem na cennost a zranitelnost ekosystémů v první zóně, je jejich pohyb omezen na vyznačené turistické trasy.

První zóna je vyčleněna ve 135 částech o celkové rozloze 8 807 ha tj. 12,9 % rozlohy NP Šumava.

Současný stav ekosystémů i úroveň lidského poznání napovídají, že platné vymezení první zóny je nedostatečné a mělo by dojít k jejímu plošnému rozšíření.

Do druhé zóny se zařazuje území s významnými přírodními hodnotami, člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy vhodné zpravidla pro časově omezené, přírodě blízké a šetrné lesní a zemědělské využívání.

Území druhé zóny je potenciálem pro rozšiřování první zóny. Celková rozloha činí 55885 ha tj. 82,1 %.

Do třetí zóny jsou zařazeny především střediska soustředěné zástavby - sídla a jejich nejbližší okolí. Cílem je udržet a podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku. Celková rozloha činí 3372 ha, tj. 4,95 %.


 

  • Facebook
  • Poslat emailem
  • Vytisknout